Начало » Решения » Решение ЕП-№ 30/10.04.2009

Решение № ЕП-30/10.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-30
София, 10.04.2009

ОТНОСНО: гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал.1, т. 2, чл. 83, чл. 95, ал. 2, 3, 4, 5 и 6 и чл. 96 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи и секцията на избирател с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат (със затруднено придвижване или ползване на лично техническо помощно средство) или на избирател с увреждане на зрението се намира на някой от високите етажи, избирателят може да гласува в избирателна секция, която се намира на първия етаж (партера), изрично посочена с решение на районната избирателна комисия /РИК/.

2. В сградата по т. 1 задължително се обособява поне една секция на първия етаж (партера) за избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и със зрителни увреждания, която да е с най-малко избиратели по основен избирателен списък.

3. Пред избирателната секция по т. 1 се поставя табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение (Приложение № 1 към решението).

Табелата и обозначителните знаци се поставят на видимо място и задължително на входа на сградата, в която са разположени избирателните секции, така че да насочват избирателите с физически увреждания към секцията по т. 1.

Табелата и обозначителните знаци да бъдат достатъчно големи и с шрифт, контрастен на фона на знака.

4. Избирателят с физически или зрителни увреждания удостоверява самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия (СИК) по т.1.

Избирател с физически или зрителни увреждания може да гласува и в избрана от него подходяща секция. В този случай той се вписва в допълнителния избирателен списък на секцията, като декларира писмено, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. (Приложение № 48 от изборните книжа.)

5. Когато избирателят е с такова физическо увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.

Член на комисията, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от СИК.

Трите имена (собствено, бащино и фамилно) и ЕГН на придружителя се вписват в графата "Забележки" на избирателния списък от член на комисията.

Когато физическото или зрително увреждане не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на СИК отбелязва "Гласувал". Това обстоятелство се отбелязва в графа "Забележки" и в протокола на СИК.

6. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

7. Не се разрешава на едно лице да бъде придружител на повече от двама избиратели.

8. Районните избирателни комисии следят за осигуряване на условия за гласуване на избирателите с физически и зрителни увреждания, като за целта взаимодействат с областните и общинските администрации.

9. Не по-късно от 29 май 2009 г. общинските администрации уведомяват РИК за предприетите от тях мерки, позволяващи на избирателите с физически и зрителни увреждания да се придвижват и гласуват в изборния ден.

10. Не по-късно от 30 май 2009 г. (7 дни преди изборния ден) РИК оповестява чрез средствата за масово осведомяване и поставяне на обяви на публични и общодостъпни места :

- къде се намират специализираните секции за гласуване на хората с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и зрителни увреждания;

- телефони и адреси на фирми, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;

- от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

11. Районната избирателна комисия съвместно с кметовете на общини и кметовете на кметства определят мерките за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите пред сградите по т. 1 за запазване на паркоместа; за изграждане на тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20) с двустранни бариери, предпазващи от изпадане (Приложение № 2 към решението); за изграждане на временни рампи от твърд материал; за изграждане на кабини за гласуване в секцията по т. 1 с размери не по-малко от 210 см на 170 см, а разположението на плота - не по-ниско от 85 см от височината на пода, и вход - не по-малък от 90 см (Приложение № 3 към решението).

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

КН/ЛТ

Приложения

Всички решения