Начало » Решения » Решение ЕП-№ 96/05.05.2009

Решение № ЕП-96/05.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-96
София, 05.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия “АТАКА” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

 

Постъпило е заявление от политическа партия "АТАКА", подписано от представляващия партията Волен Николов Сидеров - председател на партията, заведено под № 4 на 30.04.2009 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени: решение за първоначална регистрация на партията от 12.07.2005 г. по ф.д. № 7062/2005 г. на Софийски градски  съд, пълномощно от 9.04.2009 г. от Волен Сидеров, представляващ партия "АТАКА", с което упълномощава Димитър Стоянов да представлява партията пред ЦИКЕП по всички въпроси, свързани с регистрацията, удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 10.04.2009 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 7062/2005 г., удостоверение, изх. № 48-00-055 от 9.04.2009 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за  2006, 2007 и 2008 г., образец от подписа на представляващия партията, образец от печата на партията, копие от банков документ изх. № 37-01-09 от 30.04.20009 г. на БНБ за внесен безлихвен изборен депозит в размер 50 000 лв., вносна бележка от 30.04.2009 г. - CS 0000227798 на БНБ, списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 25 400 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № ЕП-10 от 7.04.2009 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия "АТАКА" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "АТАКА" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения