Начало » Решения » Решение ЕП-№ 86/28.04.2009

Решение № ЕП-86/28.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-86
София, 28.04.2009

ОТНОСНО: регистрация на юридическо лице с нестопанска цел Фондация “Общности 2002” като наблюдател на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление вх. № 84 от 27.04.2009 г. от юридическо лице с нестопанска цел Фондация "Общности 2002" за регистрация като наблюдател на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени: нотариално заверено удостоверение за актуално правно състояние от 24.04.2009 г. по ф.д. № 5064/2002 г. на СГС; устав на фондацията; проект за наблюдение на изборите и кратко описание на опита на фондацията, като наблюдател на избори.

Съгласно § 1, т. 7, буква "б" от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България "наблюдатели" са: упълномощени членове на български неправителствени организации.

Съгласно чл. 33 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел фондациите се учредяват с едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел. За разлика от сдруженията при фондациите не възникват членски права и задължения, поради което фондациите не могат да упълномощават свои членове за наблюдатели по смисъла на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

На основание § 1, т. 7, буква "б" от Допълнителните разпоредби във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 13  от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА юридическо лице с нестопанска цел Фондация "Общности 2002" като наблюдател на изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Решението може да се обжалва в 3-дневен срок пред Върховния административен съд.

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

 

МР/ЛТ

Всички решения