Начало » Решения » Решение ЕП-№ 84/28.04.2009

Решение № ЕП-84/28.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-84
София, 28.04.2009

ОТНОСНО: поправка на приетите с Решение № ЕП-74 от 24 април 2009 г. на ЦИКЕП Методически указания за секционните избирателни комисии

На основание чл. 25, ал. 1, т. 20, чл. 92, ал. 4 и 5 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) във връзка с § 85, т. 6 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители (ДВ, бр. 31 от 24.04.2009 г.) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка в приетите с Решение № 74 от 24 април 2009 г. на ЦИКЕП Методически указания за СИК т. ІV "Организация на гласуването в изборния ден", частта "Гласуване", т. 4:

1. В буква "Б":

- в изречение първо след думата "паспорт" се поставя запетая и се добавя текстът "лична карта или военна карта";

- в изречение второ след думата "паспорт" се поставя запетая и се добавя текстът "или лична карта".

2. Текстът на буква "В" се отменя.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

РС/ЛТ

Всички решения