Начало » Решения » Решение ЕП-№ 78/27.04.2009

Решение № ЕП-78/27.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-78
София, 27.04.2009

ОТНОСНО: изменение на Решение № ЕП-20 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП

На основание чл. 46, ал. 9 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и § 85, т. 3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители (ДВ, бр. 31 от 24.04.2009 г.) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. В т. 7 на Решение № ЕП-20 от 8 април 2009 г.след думата "паспорт" се поставя запетая и се добавя текстът "лична карта или военна карта".

2. Допълва т. 8 на Решение № ЕП-20 от 8 април 2009 г., като в края на изречение първо след израза "саморъчно подписано заявление" се добавя текстът "подадено до дипломатическото или консулското представителство".

3. В т. 24 на Решение № ЕП-20 от 8 април 2009 г. думата "само" се заличава и след думата "паспорт" се поставя запетая и се добавят думите "лична карта".

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

РС/ЛТ

Всички решения