Начало » Решения » Решение ЕП-№ 76/27.04.2009

Решение № ЕП-76/27.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-76
София, 27.04.2009

ОТНОСНО: изменение на Решение № ЕП-11 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 8, ал. 3 и 4 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и § 85, т. 1, буква "а" от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители (ДВ, бр. 31 от 24.04.2009 г.) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. Изречение второ на т. 18 на Решение № ЕП-11 от 7 април 2009 г. се отменя.

2. Създава се нова т. ІV:

"т. ІV. Решенията за регистрация (включително отказът за регистрация) на кандидатите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да се обжалват пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването им".

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

РС/ЛТ

Всички решения