Начало » Решения » Решение ЕП-№ 69/21.04.2009

Решение № ЕП-69/21.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-69
София, 21.04.2009

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия “Движение за” права и свободи” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление от политическа партия "Движение за права и свободи", подписано от представляващия партията Ахмед Демир Доган - председател на партията, заведено под № 2 на 17.04.2009 г. в регистъра на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени: заверено копие от решението за първоначална регистрация на партията от 26.04.1990 г.; заверени копия от последващи решения по ф.д. № 2574/1990 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение, а именно: 16.10.1994 г., 28.02.1997 г., 23.06.2000 г., 3.06.2003 г., 25.05.2006 г., 3.07.2006 г., 22.03.2007 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.04.2009 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 2574/1990 г., удостоверение, изх. № 48-00-050 от 9.04.2009 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за  2006, 2007 и 2008 г., образец от подписа на представляващия партията, образец от печата на партията, копие от банков документ от 16.04.2009 г. за внесен безлихвен изборен депозит в размер 50 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 20 520 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № ЕП-10 от 7.04.2009 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия "Движение за права и свободи" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "Движение за права и свободи" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

МК/ЛТ

Всички решения