Начало » Решения » Решение ЕП-№ 59/17.04.2009

Решение № ЕП-59/17.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-59
София, 17.04.2009

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия “ГЕРБ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление от политическа партия "ГЕРБ", подписано от представляващия партията Цветан Генчев Цветанов - председател на партията, заведено под № 1 на 15.04.2009 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени: заверено копие от решението за първоначална регистрация на партията от 5.03.2007 г., заверено копие от решение от 11.12.2008 г.. по ф.д. № 1545/2007 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение, 3 състав, удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.04.2009 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 1545/2007 г., удостоверение, изх. № 48-00-051 от 9.04.2009 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за 2007 и 2008 г., образец от подписа на представляващия партията, образец от печата на партията, копие от банкови документи от 10.04.2009 г. и от 13.04.2009 г. за внесен безлихвен изборен депозит в размер 50 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 37 827 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № ЕП-10 от 7.04.2009 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия "ГЕРБ" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "ГЕРБ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

БТ/ЗТ

Всички решения