Начало » Решения » Решение ЕП-№ 33/10.04.2009

Решение № ЕП-33/10.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-33
София, 10.04.2009

ОТНОСНО: отпечатването на избирателните списъци

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1, чл. 29, ал. 8, чл. 30 и 32 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-32 от 10 април 2009 г.Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

І. Избирателни списъци за обявяване:

1. Избирателните списъци част І за обявяване се отпечатват централизирано от ГД "ГРАО" при МРРБ и се предават на областните управители до 24 април 2009 г.

Заедно с избирателния списък част І за обявяване ГД "ГРАО" при МРРБ предоставя на органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ и следните списъци:

- "Списък за работа на общинската администрация" (аналогичен на избирателния списък за обявяване);

- "Списък на заличените лица от избирателните списъци - за общината", съдържащ:

- поставените под пълно и ограничено запрещение;

- изтърпяващи наказание лишаване от свобода (ГД "ИН" предава на 13 април 2009 г. и на 22 май 2009 г. на ГД "ГРАО" данни за лицата, за които до изборния ден не предстои освобождаване);

- лицата, които имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните списъци в държава, която не е членка на ЕС;

- лицата, които имат постоянен и настоящ адрес в Република България или адрес на пребиваване в друга държава - членка на Европейския съюз по-малко от 60 дни през последните три месеца.

В списъците се съдържа номер по ред, име на избирателя, адрес и причината за заличаване.

2. Избирателните списъци част ІІ за обявяване:

А. Главна дирекция "ГРАО" при МРРБ осигурява на органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ възможност за въвеждане на данни по чл. 30 и чл. 29, ал. 5 от ЗИЧЕПРБ в електронен вид за формиране избирателен списък част ІІ.

Б. Органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ въвеждат до 29 април 2009 г. включително необходимите данни за лицата, граждани на държава - членка на ЕС, подали декларация по образец (Приложение № 12 от изборните книжа) в срока по чл. 30 от ЗИЧЕПРБ (27 април 2009 г.).

В. Главна дирекция "ГРАО" при МРРБ отпечатва избирателните списъци част ІІ за обявяване в срок до 7 май 2009 г. и ги предава на областните управители в срок до 11 май 2009 г.

 

ІІ. Избирателни списъци за гласуване

1. Органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ изпращат на ГД "ГРАО" при МРРБ извършените до 26 май 2009 г. корекции в избирателните списъци част І и част ІІ за автоматизирано отпечатване.

2. Избирателните списъци част І и част ІІ (Приложение № 1 от изборните книжа) и допълнителните списъци (Приложение № 2 от изборните книжа) за гласуване се отпечатват централизирано от ГД "ГРАО" при МРРБ и се предават на областните управители до 4 юни 2009 г.

3. Заедно с избирателните списъци за гласуване ГД "ГРАО" предоставя на органите по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ и "Списък на заличените лица от избирателните списъци за общината", съдържащ:

- поставените под пълно и ограничено запрещение;

- изтърпяващи наказание лишаване от свобода (чл. 31, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ);

- пожелали да гласуват в чужбина по данни на МВнР (чл. 46, ал. 10 от ЗИЧЕПРБ);

- подали искания за гласуване по настоящ адрес (НА) (чл. 40, ал. 1 от ЗИЧЕПР;

- получили удостоверения за гласуване на друго място (чл. 39, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ);

- лицата, които имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните списъци в държава, която не е членка на ЕС;

- лицата, които имат постоянен и настоящ адрес в Република България или адрес на пребиваване в друга държава - членка на Европейския съюз по-малко от 60 дни през последните три месеца към датата на произвеждане на изборите (§ 1, т. 1 от ДР на ЗИЧЕПРБ).

В списъците се съдържа номер по ред, име на избирателя, адрес и причината за заличаване.

4. Заедно с избирателните списъци за гласуване ГД "ГРАО" при МРРБ отпечатва и предава "Списъка на заличените лица в избирателния списък, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборния ден".

В списъка са включени следните категории лица:

- поставените под пълно и ограничено запрещение;

- изтърпяващи наказания лишаване от свобода (чл. 31, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ);

- пожелали да гласуват в чужбина по данни на МВнР (чл. 46, ал. 10 от ЗИЧЕПРБ);

- подали искания за гласуване по настоящ адрес (НА) (чл. 40, ал. 1 от ЗИЧЕПР;

- получили удостоверения за гласуване на друго място (чл. 39, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ);

- които имат постоянен и настоящ адрес в Република България или адрес на пребиваване в друга държава - членка на Европейския съюз по-малко от 60 дни през последните три месеца към датата на произвеждане на изборите (§ 1, т. 1 от ДР на ЗИЧЕПРБ).

Списъкът съдържа номер по ред, име на избирателя и адрес.

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

РС/ЛТ

Всички решения