Начало » Решения » Решение ЕП-№ 31/10.04.2009

Решение № ЕП-31/10.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-31
София, 10.04.2009

ОТНОСНО: реда и условията за упражняване на право на глас и на право на избиране от гражданите на държави – членки на Европейския съюз, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

На основание чл. 4, ал. 2 и 3, чл. 5, ал. 2 и 3, чл. 10, ал. 4, чл. 28, чл. 29, ал. 1, 5, 6, 7, 8, чл. 30, чл. 31, ал. 4, 5, 7, 8, 9, чл. 32, ал. 1, чл. 35, чл. 39, ал. 1-9, чл. 41, чл. 54 и § 1 от ДР от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

І. Ред и условия за упражняване на право на глас (активно избирателно право)

 

1. Право да избира в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г. има всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който:

- няма българско гражданство;

- навършил е 18 години към изборния ден включително;

- има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България;

- живял е постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз;

- не е лишен от правото да избира в държавата - членка на ЕС, на която е гражданин;

- предварително с писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас на територията на Република България (Приложение № 12 от изборните книжа).

2. Гражданин по т. 1, желаещ да упражни правото си на глас в Република България, подава пред общинската администрация по адреса си на пребиваване писмена декларация по образец (Приложение № 12 от изборните книжа) до 27 април 2009 г. включително (40 дни преди изборния ден). На първия ред в началото на декларацията името се изписва с български букви, а в т. 6 - с латински букви, както е в документа за самоличност.

3. Пред българската общинска администрация гражданинът на държава - членка на ЕС, декларира (Приложение № 12 от изборните книжа):

- притежаваното от него гражданство и адрес на пребиваване в Република България;

- населеното място или избирателния район, в който името му е било записано за последен път в държава - членка на Европейския съюз;

- че ще упражни правото си на глас единствено в Република България;

- че не е лишен от право да избира в държавата-членка, на която е гражданин;

- номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него;

- данните от личната карта или паспорта, като името се изписва с латински букви, както е изписано в документа (в т. 6 от декларацията).

4. Всеки избирател има право да гласува само веднъж в едни и същи избори за Европейски парламент през 2009 г.

5. Избирателите, придобили право да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, не могат да упражнят правото си на глас в друга държава - членка на Европейския съюз, и в българска секция за гласуване в чужбина за същите избори за Европейски парламент през 2009 г.

6. Избирателите се вписват от общинската администрация в избирателен списък - Част ІІ, по азбучен ред на първото име според начина на изписване в първия ред от декларацията по чл. 30 от ЗИЧЕПРБ (Приложение № 12 от изборните книжа) с български букви. Вписват се също данните за гражданството на избирателя на държава - членка на Европейския съюз, номерът на личната карта или паспорта, номерът на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, адресът на пребиваване в Република България и се обособяват графи - "Подпис на избирателя" и "Забележки".

Списъкът се съставя въз основа на подадените декларации (Приложение № 12 от изборните книжа) поотделно за всяка секция по адресите на пребиваване.

7. В общински администрации, в които до 27 април 2009 г. включително не са подадени декларации от граждани на държави - членки на ЕС, не се съставят избирателни списъци - Част ІІ. 

8. Общинските администрации изпращат копие от избирателния списък - Част ІІ, на ЦИКЕП и на министъра на външните работи най-късно до 7 май 2009 г. (30 дни преди изборния ден).

9. Министърът на външните работи  уведомява по дипломатически път съответните държави - членки на ЕС, за включените в избирателните списъци техни граждани.

 10. До 12 май 2009 г. включително (25 дни преди изборния ден) общинската администрация обявява на  видно и общодостъпно място в района на съответната избирателна секция избирателния списък - Част ІІ („За обявяване" - Приложение № 1 от изборните книжа), съдържащ име и адрес.

11. Избирател по т. 1, чието име е пропуснато в избирателния списък - Част ІІ, може да поиска да бъде дописан след представяне на документ за самоличност и на удостоверение за пребиваване.

12. Дописването се извършва от общинската администрация по адреса на пребиваване до предаването на списъците на секционните избирателни комисии, по писмено искане на избирателя (Приложение № 3 от изборните книжа).

13. Избирател, който е подал декларация по т. 2 и не е включен в избирателния списък - Част ІІ, до изборния ден, се дописва по негово устно искане от секционната избирателна комисия по адреса на пребиваване.

Към избирателния списък - Част ІІ, общинската администрация прилага списък с имената на лицата - граждани на държава - членка на ЕС, подали до 27 април 2009 г. включително декларации по чл. 30 ЗИЧЕПРБ (Приложение № 12 от изборните книжа).

Секционната избирателна комисия дописва избирателя и го допуска до гласуване, след като извърши проверка в списъка, предоставен от общинската администрация, за лицата, подали декларация по чл. 30 от ЗИЧЕПРБ (Приложение № 12 от изборните книжа).

14. Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване може да се обжалва пред районната избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно.

15. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление (Приложение № 4 от изборните книжа) най-късно до 30 май 2009 г. (7 дни преди изборния ден) до кмета на общината или района, или на кметството.

16. Избирател, който е вписан в избирателния списък - Част ІІ, може да бъде заличен по негово писмено заявление (Приложение № 5 от изборните книжа) до кмета на общината или района, или на кметството, най-късно до 30 май 2009 г. (7 дни преди изборния ден).

17. Кметът на общината или района, или на кметството разглежда заявлението по т. 15 и/или т. 16 в двудневен срок и се произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.

Всеки заинтересован може да обжалва решението пред районния съд в двудневен срок. Съдът разглежда жалбата в двудневен срок в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и кмета и постановява решение, което се обявява незабавно и е окончателно.

18. Отказът за заличаване, вписване или дописване се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред районния съд в двудневен срок от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в двудневен срок от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на общинската администрация и постановява решение, което се обявява незабавно и е окончателно.

            19. Избирател по т. 1 може да гласува в изборния ден в друга секция, различна от секцията му по адрес на пребиваване, при реда и условията на чл. 39, ал. 1- 9 от ЗИЧЕПРБ и на раздел І от Решение № ЕП 27 от 9 април 2009 г. на ЦИКЕП, с удостоверение за гласуване на друго място (Приложение № 7 от изборните книжа).

 

ІІ.  Ред и условия за упражняване на право да бъде избран за член на Европейския парламент от Република България (пасивно избирателно право)

 

1. Право да бъде избран за член на Европейския парламент от Република България има всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин и отговаря на следните условия:

- навършил е 21 години към изборния ден;

- няма гражданство в държава извън Европейския съюз;

- не е лишен от правото да бъде избиран в държавата-членка, на която е гражданин;

- има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България;

- живял е постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз;

- предварително с писмена декларация е заявил желанието си да бъде избиран (приложения № 31 или № 32, или № 33 от изборните книжа).

            2. Всеки кандидат има право да се кандидатира в изборите  само в една държава - членка на Европейския съюз, в същите избори през 2009 г.

3. Всеки кандидат по т. 1 може да се кандидатира в изборите за членове на ЕП от РБ на 7 юни 2009 г. по реда и условията на чл. 54 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-11 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП.

Копие от решението да се изпрати на Министерството на външните работи за предоставяне на дипломатическите представителства на държавите - членки на Европейския съюз.

Копие от решението да се изпрати на общинските администрации за обявяване на видно и общодостъпно място.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

ЕМ,БТ/ЛТ

Всички решения