Начало » Решения » Решение ЕП-№ 24/09.04.2009

Решение № ЕП-24/09.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-24
София, 09.04.2009

ОТНОСНО: предизборната кампания по радио- и телевизионните оператори

На основание чл. 25, ал. 1, т. 14 и 15, чл. 66 - 75 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България ( ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. Предизборните предавания по програмите на радио- и телевизионните оператори започват на 17 май 2009 г. и приключват до 24,00 часа на 6 юни 2009 г.

2. Предизборната кампания се води на български език.

 

Българска национална телевизия и Българско национално радио

3. Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) отразяват предизборната кампания под формата на клипове, хроники и диспути и други форми, договорени между ръководствата на БНР и БНТ и партиите, коалициите от партии и инициативни комитети.

4. Генералните директори на БНТ и БНР могат да определят в споразумение съвместно с упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети най-късно до 13 май 2009 г. екипите, формите и темите на диспутите и други форми за отразяване на предизборната кампания в програмното време.

5. Редът за представяне на партиите,  коалициите от партии и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР се определя от ЦИКЕП чрез жребий, съобразно Решение №  ЕП-23 от 9 април 2009 г.

6. Ръководствата на БНТ и БНР са длъжни да спазват принципите на равенство и обективност при отразяване на проявите на кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.

В споразумението между ръководствата и представителите на партиите и коалиции от партии и инициативните комитети може да бъде предвидено предизборните прояви да се отразяват само в хрониките и клиповете.

7. В предизборните предавания по БНТ и БНР се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участието на кандидати и представители на партии, коалиции от партии и  инициативни комитети в излъчваните търговски реклами.

 

Клипове

8. Предизборната кампания по БНТ и БНР започва с встъпителни клипове и завършва със заключителни клипове на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.

Времето на излъчването им се определят по споразумение между генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.

Встъпителните и заключителни клипове са с продължителност до 1 (една) минута за всяка партия, коалиция от партии и инициативен комитет и се излъчват след предварителното им заплащане по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 73 от ЗИЧЕПРБ).

9. Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на партии, коалиции от партии и инициативни комитети с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване за техните кандидати.

Продължителността на клиповете, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите, коалициите от  партии и инициативните комитети.

При излъчването на клиповете се спазва принципът на равнопоставеност между регистрираните за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

Продължителността на излъчване на клипа на отделна партия, коалиция от партии или инициативен комитет предварително се заплаща по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 73 от ЗИЧЕПРБ).

10. Клиповете по т. 8 и 9 се предоставят от упълномощени представители на регистрираните за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства.

 

Хроники

11. Хрониките се излъчват ежедневно и отразяват предизборните прояви  на партии, коалиции от партии и инициативни комитети или на техните кандидати в страната.

12. Времетраенето на излъчването на хрониката за всяка отделна партия, коалиция от партии или инициативен комитет се определя по споразумение между генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.

13. Продължителността на излъчване на хрониката на отделна партия, коалиция от партии или инициативен комитет предварително се заплаща по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 73 от ЗИЧЕПРБ).

 

Диспути

14. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети или на регистрираните им кандидати, телевизионно и радиовреме за провеждане на диспути по предварително съгласувани теми.

15. Провеждат се не по-малко от три диспута с общо времетраене не по-малко от 180 минути.

16. Половината от времето се предоставя на парламентарно представените партии и коалиции, както и партии и коалиции, които имат членове на Европейския парламент, регистрирали кандидати, а останалата част от времето - на извънпарламентарните партии и коалиции и инициативните комитети.

В един диспут участва само по един представител на партиите, коалициите от партии и  независимите кандидати или техен кандидат.

Времето на всички участници се разпределя поравно.

В един диспут времето, предоставено за участие на извънпарламентарно представена партия, коалиция от партии или инициативен комитет, не може да бъде по-голямо от времето за участие на парламентарно представена партия или коалиция.

17. Диспутите могат да се проведат и с едновременното участие на кандидати и представители на всички партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

18. Участието в диспута предварително се заплаща по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 73 от ЗИЧЕПРБ).

19. Екипите, формите и темите на диспутите се определят по споразумение съвместно от генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.

20. Споразумението се предоставя в срок не по-късно от 13 май 2009 г. на ЦИКЕП за одобрение.

 

Регионални обществени радио- и телевизионни центрове

21. Регионалните обществени радио- и телевизионни центрове се използват от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за БНТ и БНР.

22. Регионалните обществени радио- и телевизионни центрове предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време за диспути между кандидати и представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.

23. Редът за участие в диспутите се определя чрез жребий от Районните избирателни комисии (РИК) по седалището на съответния радио- и телевизионен център не по-късно от 15 май 2009 г.

При непроведен жребий в РИК се използва поредността на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети от жребия за БНТ и БНР, проведен в ЦИКЕП.

24. Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на регионалните радио- и телевизионните центрове и представители на партиите, коалициите от партии  и инициативните комитети.

25. Предизборните предавания на регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети по тарифа, определена от Министерския съвет. Заплащането се извършва преди излъчване на съответното предаване.

 

Търговски радио- и телевизионни оператори

26. Други радио- и телевизионни оператори, включително и кабелни телевизии, могат да предоставят време за отразяване на предизборната кампания при едни и същи условия и цени за независими кандидати, партии и коалиции от партии.

27. Собствениците на радио- и телевизионните оператори или техни представители обявяват писмено условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания.

28. Информацията се предоставя на ЦИКЕП за радио- и телевизионните оператори с национален обхват и на РИК - за радио- и телевизионните оператори с регионален и местен обхват, не по-късно от 6 май 2009 г.

 

Привилегии и  забрани

29. Във всички аудио- и видеоагитационни материали трябва да се съдържа недвусмислено и разбираемо гласово послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление (чл. 64, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ).

30. Не могат да се излъчват под каквато и да е форма, включително и скрита такава, на резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите от 00,00 ч. до 21,00 ч. на 7 юни, а на проучвания в деня на изборите (exit poll) -до обявяване на изборния ден за приключен от ЦИКЕП.

31. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат, той има право на отговор. Искането може да се отправи до съответния радио- и телевизионен оператор в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Искането се прави писмено, като се посочват оспорваните твърдения, датата и часът на предаването. Радио- или телевизионният оператор задължително включва отговора в следващото издание на същото предаване или в равностойно време до 24 часа след получаване на отговора, като не се допуска изменение или съкращаване на текста. Времетраенето на отговора не може да надвишава времетраенето на оспорваната част от предаването. Правото на отговор е безплатно.

32. Когато е нарушен редът за провеждане на предизборната кампания от радио- и телевизионните оператори, могат да се подават жалби в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.

33. Жалбите се подават до ЦИКЕП, когато операторът има лицензия или регистрация с национален обхват, или до РИК по седалището на оператора, когато той има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.

34. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия като уведомява жалбоподателя.

35. Надлежната комисия разглежда жалбата в срок от 24 часа и постановява решение, което е окончателно.

36. Актове за констатиране на нарушенията се съставят от председателя на ЦИКЕП или от председателите на районните избирателни комисии по решение на съответната комисия в тридневен срок от получаване на сигнала или жалбата за нарушението.

37. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ     

 

АА/ЛТ

Всички решения