Начало » Решения » Решение ЕП-№ 23/09.04.2009

Решение № ЕП-23/09.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-23
София, 09.04.2009

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите на 7 юни 2009 г.

На основание чл. 68 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на регистрираните за участие в изборите на 7 юни 2009 г. на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР:

1. Формите на предизборна кампания по БНТ и БНР са клипове,  диспути, хроники и други форми, договорени между генералните директори на БНТ и на БНР и упълномощени представители на регистрираните за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

2. За всяка една от четирите форми на предизборна кампания по БНТ и БНР се провежда отделен жребий.

 

Процедура:

3. Жребият се води от председателя на ЦИКЕП.

4. В една кутия се поставят 24 еднакви пликове, всеки от които съдържа името на един от членовете на ЦИКЕП, без плик с името на председателя й. Кутията се обозначава с надпис "ЦИКЕП".

5. В друга кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа наименованието на партия, коалиция от партии и независим кандидат, регистрирани в ЦИКЕП, както е заявено. Кутията се обозначава с надпис: "Партии, коалиции и независими кандидати".

6. Председателят на ЦИКЕП изтегля един плик от първата кутия  и обявява името на член на ЦИКЕП, който ще пристъпи към теглене на плик от втората кутия. След обявяване на името, пликът не се връща в първата кутия.

7. Определеният чрез жребия член на ЦИКЕП изтегля от втората кутия с надпис "Партии, коалиции и независими кандидати" плик, съдържащ наименованието на регистрирана партия, коалиция от партии или независим кандидат. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията, коалицията от партии или независимия кандидат или неговия инициативен комитет в съответната предизборна форма.

8. Процедурата се повтаря за всяка една от отделните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

9. За резултатите от проведения жребий ЦИКЕП взема решение.

10. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват регистрираните кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите на 7 юни 2009 г., представители на БНТ и БНР и на средствата за масово осведомяване.

Тегленето на жребия ще се извърши не по-късно от 15 май 2009 г. (22 дни преди изборния ден) в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала "Света София". Датата и часът ще бъдат определени с решение на ЦИКЕП, което се оповестява по реда на ЗИЧЕПРБ.

.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

                                            

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ          

БТ/ЛТ

Всички решения