Начало » Решения » Решение ЕП-№ 223/02.06.2009

Решение № ЕП-223/02.06.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-223
София, 02.06.2009

ОТНОСНО: обжалване на решение от 11 май 2009 г. по протокол № 5 на РИК – Стара Загора

Постъпила е преписка вх. № 396 от 29 май 2009 г. от РИК - Стара Загора, във връзка с жалба от Хюсеин Енгер  - упълномощен представител на ПП "ДПС" против решение от 11 май 2009 г. по протокол № 5 на РИК - Стара Загора, заведено с вх. № 127 от 27 май 2009 г.

В жалбата си Хюсеин Енгер излага, че в решението на РИК - Стара Загора, за назначаване на СИК е възприето изцяло предоставеното от Общинска администрация - Стара Загора, разпределение съставите на СИК, като е нарушено представителството на ПП "ДПС" в тях както в ръководствата, така и по отношение членовете на СИК.

В този смисъл Хюсеин Енгер обжалва решението на РИК относно определяне членовете на СИК от квотата на ДПС. Предлага се попълването на съставите на СИК да се извърши с посочените от партията  лица, съгласно представения списък от представляващия ПП "ДПС" при консултациите, проведени при кмета на община Стара Загора, фигуриращи в списък, депозиран в ЦИКЕП с вх. № 396 от 29 май 2009 г.

Жалбата е в срок и е допустима. Разгледана по същество е основателна. Макар в СИК да са включени членове, посочени като представители на ДПС, същите не отговарят на лицата съгласно представения списък от представляващия ПП "ДПС" при консултациите проведени при кмета на община Стара Загора.  Оттук следва, че в посочените секции е извършено неправилно определяне на лицата, посочени за членове на СИК от квотата на ПП "ДПС".

На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и т. 12 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ ЧАСТИЧНО решение от 11 май 2009 г. по протокол № 5 на РИК - Стара Загора, с което са назначени състави на СИК по отношение на членовете от квотата на ПП "ДПС" в тях.

УКАЗВА на РИК - Стара Загора, да назначи членове на СИК от квотата на ПП "ДПС" съгласно представения списък на лицата от представляващия ПП "ДПС" при консултациите, проведени при кмета на община Стара Загора, както следва: в секции № 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 36, 37, 47, 48, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 127, 175, 177, 187, 188, 189, 192 и 198.

Към решението прилагаме списък вх. № 396 от 29 май 2009 г. на ЦИКЕП.

Копие от решението на РИК - Стара Загора, за изпълнение на указаното да се изпрати до ЦИКЕП.

Решението е окончателно.

           

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

 

СПД/ЗТ

 

Всички решения