Начало » Решения » Решение ЕП-№ 22/08.04.2009

Решение № ЕП-22/08.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-22
София, 08.04.2009

ОТНОСНО: участие на застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България; на наблюдатели от страната и чужбина, на представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети за произвеждане на изборите за членове на Европейс

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и т. 13  във връзка с чл. 4, ал. 2, чл. 24, ал. 4, чл. 57, чл. 59, чл. 61, ал. 1, чл. 89, ал. 1, чл. 90, чл. 101, чл. 103, ал. 7, чл. 112, ал. 3 и § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

І. Застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

1. Кандидат за член на Европейския парламент от Република България може да има застъпници, които го подпомагат и представляват неговите интереси пред държавните органи, обществените организации, РИК и СИК.

2. Застъпници могат да бъдат както български граждани с избирателни права, така и чуждестранни  граждани, отговарящи на условията на чл. 4, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ.

3. Застъпниците се регистрират в ЦИКЕП по писмено заявление, подписано от кандидата (или кандидатите) за членове на Европейския парламент от Република България.

4. Заявлението се подава от представляващите партията  или коалицията от партии лица, регистрирали кандидатска листа, от представителите на инициативния комитет, регистрирали кандидатска листа, или от упълномощени от тях лица.

Към заявлението се прилага списък на предлаганите за застъпници лица, съдържащ:

- за българските граждани трите имена и ЕГН;

- за гражданите на други държави - членки на ЕС,имената и номер и дата на удостоверението за пребиваване.

Списъкът се подава и на технически носител.

Документите се подават в канцеларията на ЦИКЕП в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч., след регистриране на съответната кандидатска листа, но не по-късно от 3 юни 2009 г., 17,00 ч.

5. За извършената регистрация на застъпниците ЦИКЕП издава удостоверение (Приложение № 41 от изборните книжа).

6. Кандидатите за членове на Европейския парламент, включени в една кандидатска листа, могат да бъдат представлявани най-много от двама застъпници в една избирателна секция в изборния ден. В изборното помещение може да присъства само един от застъпниците на листата.

7. Застъпникът има право:

а) да присъства на заседанията на РИК. Изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола;

б) да агитира свободно в устна и писмена форма, на предизборни събрания и чрез средствата за масово осведомяване;

в) да присъства в изборното помещение при откриване на изборния ден;

г) да носи в изборния ден отличителни знаци, които го отличават като застъпник на кандидатска листа, и нямат характера на агитационни материали;

д) да присъства в изборното помещение по време на гласуването;

е) да присъства при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването;

ж) да получи извлечение от протокола на съответната СИК и РИК с данните от гласуването съобразно установените образци (приложения № 52 и 53;  № 56 и 57 от изборните книжа).

8. От регистрирането им в ЦИКЕП до обявяването на окончателните резултати от изборите застъпниците не могат да бъдат задържани и привличани към наказателна отговорност освен в случаите на заварено тежко престъпление. За същото време те имат качеството на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

9. Застъпниците нямат достъп до помещенията, определени за изчислителните екипи.

10. Когато регистрацията на кандидат е анулирана, прекратяването е в сила и за неговите застъпници.

 

ІІ. Наблюдатели

11. Наблюдатели, съгласно § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗИЧЕПРБ са:

- представители на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на чуждестранни партии и движения, както и лица, посочени от партии и коалиции, участващи в изборите, и поканени чрез Министерство на външните работи;

- упълномощени членове на български неправителствени организации.

12. Българските юридически лица с нестопанска цел, които желаят да участват с наблюдатели на изборния процес, представят в ЦИКЕП следните документи:

а) заявление за участие с наблюдатели, в което се посочват: наименование на юридическото лице, седалище, адрес и телефон(и) за връзка, лицата, които представляват юридическото лице, кратко представяне на дейността на юридическото лице;

б) удостоверение за актуално правно състояние на юридическото лице, издадено от съда след датата на обявяване на изборите - 3 април 2009 г.;

в) устав на юридическото лице;

г) проект за наблюдение на изборите и кратко описание на опита на юридическото лице в наблюдение на избори.

Документите се подават не по-късно от 12 май 2009 г. в канцеларията на ЦИКЕП в сградата на Народното събрание, София, пл. "Княз Александър І" № 1, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч.

13. Централна избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България не по-късно от 13 май 2009 г. допуска с решение българските юридическите лица с нестопанска цел до участие в изборите с наблюдатели.

14. Допуснатите до наблюдение на изборите български юридически лица с нестопанска цел представят в ЦИКЕП не по-късно от 27 май 2009 г. списък с упълномощените от тях наблюдатели.

Списъкът трябва да съдържа:

- за българските граждани трите имена и ЕГН;

- за гражданите на други държави - членки на ЕС, имената и номер и дата на удостоверението за пребиваване.

Списъкът се представя и на технически носител.

15. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България издава удостоверения на регистрираните като наблюдатели физически лица (приложения № 42 и № 43 от изборните книжа).

16. Наблюдателят има право:

а) да присъства при откриване и закриване на изборния ден;

б) да присъства в изборните помещения по време на гласуването;

в) да присъства при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването;

г) да получи извлечение от протокола на съответната СИК и РИК с данните от гласуването съобразно установените образци (приложения № 52 и 53;  № 56 и 57 от изборните книжа).

ІІІ. Представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети

17. Ръководствата на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите на 7 юни 2009 г. могат да упълномощават писмено свои представители, които по време на гласуването да присъстват в съответните секции.

18. Представителите на партии, коалиции от партии и инициативни комитети представят своите пълномощни на председателя на съответната СИК. Всяка партия, коалиция от партии и инициативни комитети може да има по един представител в СИК и РИК.

19. Представителят на партия, коалиция от партии и инициативен комитет има право:

а) да присъства при тегленето на жребий от ЦИКЕП за определяне на поредните номера на изборните бюлетини и за определяне на реда на представяне на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети във формите на предизборната кампания по БНТ и БНР;

б) да присъства при откриването на изборния ден;

в) да присъства в изборното помещение по време на гласуването;

г) да носи в изборния ден отличителни знаци, които го отличават като представител на партия, коалиция от партии или инициативен комитет, и нямат характера на агитационни материали;

д) да присъства при отварянето на избирателните кутии и при установяването на резултатите от гласуването;

е) да получи извлечение от протокола с данните от съответната СИК и РИК (приложения № 52 и 53; № 56 и 57 от изборните книжа).

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                   Мустафа Карадайъ

 

 

СПД/ЛТ

 

Всички решения