Начало » Решения » Решение ЕП-№ 20/08.04.2009

Решение № ЕП-20/08.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-20
София, 08.04.2009

ОТНОСНО: реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 46, ал. 8, 9, 10, 11, 12 и 13 във връзка с чл. 42, чл. 92, ал. 4, чл. 98, ал. 1, § 1 от ДР от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. Право да избират в изборите за членове на Европейския парламент от Република България в чужбина имат български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, най-малко 60 дни от последните три месеца към 7 юни 2009 г. имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или адрес на пребиваване в друга държава - членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

2. Избирателят може да упражни само веднъж правото си на глас в изборите за членове на Европейския парламент. Гласувайки за членове на Европейския парламент от Република България българският гражданин не може да гласува в същите избори за членове на Европейския парламент от друга държава - членка на Европейския съюз.

3. Гласуването и преброяването на гласовете на българските граждани в чужбина се извършва в избирателни секции.

4. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина образуват избирателните секции до 17 май 2009 г.

5. Избирателни секции се образуват в населени места, където има дипломатическо или консулско представителство на Република България при наличието на не по-малко от 20 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват чрез писмено заявление.

6. В населени места на държавите-членки на Европейския съюз, където българската държава няма дипломатическо или консулско представителство, избирателна секция се образува при наличие на не по-малко от 100 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват чрез писмено заявление. Такива секции не се образуват в държави, които не са членки на Европейския съюз.

7. В заявлението се посочват трите имена по паспорт на избирателя - собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, адресът на пребиваване в съответната държава, постоянният адрес на лицето в Република България. В заявлението избирателят декларира, че отговаря на условията на чл. 4, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ (Приложение № 13 от изборните книжа).

8. Българските граждани, които желаят да гласуват, заявяват това не по-късно от 20 дни преди изборния ден (17 май 2009 г.) в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление.

Заявленията се подават лично, чрез писмо или в електронна форма (по факс, чрез електронна поща на сканирано саморъчно подписано заявление) до посолството на Република България в съответната държава (Приложение № 13 от изборните книжа).

9. Когато броят на избирателите, заявили желанието си да гласуват е повече от 1000, се образува нова избирателна секция.

10. Българските граждани, живеещи в друга държава - членка на Европейския съюз, когато гласуват в избирателните секции на Република България в чужбина, представят декларация по образец, че не са гласували на същите избори за Европейския парламент (Приложение № 14 от изборните книжа).

11. Избирателните списъци за гласуване в чужбина се съставят от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства най-късно до деня на изборите (до 6 юни 2009 г. включително) въз основа на постъпилите писмени заявления.

12. Български гражданин, който не е включен в избирателния списък, се вписва в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че е живял постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, и не е гласувал в същите избори за Европейския парламент (Приложение № 15 от изборните книжа).

13. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България изпращат информация до Министерството на външните работи, съдържаща трите имена и ЕГН на заявилите желание да гласуват български граждани.

Министерството на външните работи изпраща обобщени данни от всички държави до ГД "ГРАО" към МРРБ не по-късно от 15 дни преди изборния ден (22 май 2009 г.), за да бъдат автоматично заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България заявителите.

14. Лицата, заявили че ще гласуват извън Република България, не могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в страната в изборния ден.

15. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство назначава състава на СИК най-късно един ден преди деня на изборите (6 юни 2009 г.) и оказва съдействие в организиране на тяхната дейност.

16. Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и до 4 членове (за секции с до 300 избиратели) и до 6 членове (за секции с над 300 избиратели).

17. В състава на СИК могат да участват лица, предложени от централните  ръководства  на  партиите  и  коалициите от партии, имащи представители в ЦИКЕП, както и служители на съответното дипломатическо или консулско представителство, или на Министерството на външните работи.

Разходите по изпращане на включените в СИК лица по предложение на партиите и коалициите от партии са за сметка на предложилите ги.

18. До 30 май 2009 г. централните ръководства на партиите и коалициите от партии, имащи представители в ЦИКЕП, могат да предлагат по едно лице за член и едно лице за резервен член за всяка СИК в чужбина.

Списъците за членове на СИК се представят в ЦИКЕП. Всеки от тях трябва да съдържа трите имена, ЕГН, телефон или e-mail адрес за контакти.

Предложените за членове на СИК следва да отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 или 2 от ЗИЧЕПРБ и да владеят български език.

19. Секционните избирателни комисии имат правомощията по чл. 27 от ЗИЧЕПРБ.

20. Жалби срещу действията на СИК се подават чрез ръководителя на дипломатическото или консулското представителство до ЦИКЕП.

21. Ръководителят на дипломатическото представителство трябва в съответствие със законите на приемащата държава да огласи (чрез обява или с други подходящи средства) реда за гласуване на българските граждани в чужбина.

22. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство по възможност оказва организационно-техническо съдействие на представителите на всички партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирали кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, при провеждането на срещи с избирателите.

23. Изборните книжа и материали се предават от ръководителя на дипломатическото или консулското представителство на председателя и секретаря на СИК.

24. Българските граждани в чужбина гласуват само с валиден документ за самоличност, издаден съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС), а именно: паспорт или военна карта за самоличност.

25. В случай че срокът на валидност на паспорта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт.

Секционната избирателна комисия отразява в графа "Забележки" номера и датата на представеното от избирателя удостоверение.

26. При гласуването и установяване на резултатите от него в изборните помещения могат да присъстват застъпници, представители на партиите, коалициите от партии, инициативните комитети, наблюдатели и журналисти.

27. След изтичане на изборния ден (19,00 ч. местно време) председателят на СИК обявява гласуването за приключило. Когато в 19,00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на СИК установяват техния брой и самоличност. Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 19,00 ч.

28. След приключване на гласуването неизползваните бюлетини се опаковат и пакетите се запечатват в присъствието на членовете на СИК, след което се отваря избирателната кутия.

След определяне на резултатите от гласуването изборните книжа и бюлетините се опаковат отделно, запечатват се и пакетът се подписва от членовете на СИК.

29. Секционните избирателни комисии в чужбина изпращат незабавно резултатите от гласуването в ЦИКЕП - София, чрез протокол-грама, като изчакват потвърждение от ЦИКЕП за получаването на протокол-грамата.

30. Секционните избирателни комисии изпращат чрез дипломатическото (консулското) представителство изборните книжа и материали от гласуването в чужбина по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаването им в ЦИКЕП, където се съхраняват до следващите избори.

31. Организационно-техническото обезпечаване на изборите в чужбина се извършва от Министерския съвет чрез Министерството на външните работи.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

БТ/ЛТ

Всички решения