Начало » Решения » Решение ЕП-№ 193/27.05.2009

Решение № ЕП-193/27.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-193
София, 27.05.2009

ОТНОСНО: обжалване на решение № 6 от 7 май 2009 г. на РИК – Бургас, за назначаване състави на СИК

Постъпила е преписка вх. № 330 от 25 май 2009 г. от РИК - Бургас, във връзка с жалба от Валентин Янчев - упълномощен представител на ПП "НДСВ" против решение № 6 от 7 май 2009 г. на РИК - Бургас, заведено с вх. № 63 от 22 май 2009 г.

В жалбата си Валентин Янчев излага, че в решението на РИК - Бургас, за назначаване на СИК е възприето изцяло предоставеното от Общинска администрация - Бургас, разпределение съставите на СИК, като е нарушено квотното представителство на ПП "НДСВ" в тях както в ръководствата, така и по отношение членовете на СИК. Жалбоподателят Валентин Янчев твърди, че на местата на попълнените членове в СИК от квотата на ПП "НДСВ" са посочени лица от резервния списък на ПП "НДСВ", а титулярите за съответните позиции са изключени и не са назначени за членове на СИК.

В този смисъл Валентин Янчев обжалва решението на РИК в частта относно определяне членовете на СИК от квотата на НДСВ  в секции с № 0223, 0156, 0238, 0240, 0248, 0078, 0125, 0284, 0167, 0220, 0174, 0168, 0100, 0236, 0048, 0222, 0150, 0010, 0052, 0202,0 237, 0051, 0103, 0099, 0279, 0267, 0251, 0286, 0029, 0236, 0202, 0121, 0087, 0009, 0161, 0202, 0037, 0221, 0031, 0103, 0165, 0079, 0052, 0035, 0147, 0159, 0288, 0154, 0186 и 0095 и предлага попълването на съставите на изброените СИК да се извърши с посочени от него лица, съгласно представения списък от представляващия ПП "НДСВ" при консултациите, проведени при кмета на община Бургас, фигуриращи в списък, депозиран в ЦИКЕП с вх. № 355 от 27 май 2009 г.

Жалбата е в срок и е допустима. Разгледана по същество е основателна. Макар в изброените СИК да са включени членове, посочени от представителя на НДСВ, същите не отговарят на лицата съгласно представения списък от представляващия ПП "НДСВ" при консултациите проведени при кмета на община Бургас.  Оттук следва, че в посочените секции е извършено неправилно определяне на лицата, посочени за членове на СИК от квотата на ПП "НДСВ".

На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и т. 12 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ ЧАСТИЧНО решение № 6 от 7 май 2009 г. на РИК - Бургас, с което са назначени състави на СИК по отношение на членовете от квотата на ПП "НДСВ" в тях, а именно в секции № 0223, 0156, 0238, 0240, 0248, 0078, 0125, 0284, 0167, 0220, 0174, 0168, 0100, 0236, 0048, 0222, 0150, 0010, 0052, 0202,0 237, 0051, 0103, 0099, 0279, 0267, 0251, 0286, 0029, 0236, 0202, 0121, 0087, 0009, 0161, 0202, 0037, 0221, 0031, 0103, 0165, 0079, 0052, 0035, 0147, 0159, 0288, 0154, 0186 и 0095.

УКАЗВА на РИК - Бургас, да назначи членове на СИК от квотата на ПП "НДСВ" съгласно представения списък на лицата от представляващия ПП "НДСВ" при консултациите, проведени при кмета на община Бургас, както следва: в секции № 0223, 0156, 0238, 0240, 0248, 0078, 0125, 0284, 0167, 0220, 0174, 0168, 0100, 0236, 0048, 0222, 0150, 0010, 0052, 0202,0 237, 0051, 0103, 0099, 0279, 0267, 0251, 0286, 0029, 0236, 0202, 0121, 0087, 0009, 0161, 0202, 0037, 0221, 0031, 0103, 0165, 0079, 0052, 0035, 0147, 0159, 0288, 0154, 0186 и 0095.

Към решението прилагаме списък вх. № 355 от 27 май 2009 г. на ЦИКЕП.

Копие от решението на РИК - Бургас, за изпълнение на указаното да се изпрати до ЦИКЕП.

Решението е окончателно.

           

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

 

МР/МБ

Всички решения