Начало » Решения » Решение ЕП-№ 18/08.04.2009

Решение № ЕП-18/08.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-18
София, 08.04.2009

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден

На основание чл. 25, ал. 1, т. 21 и чл. 65, ал. 2 - 4 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И :

 

1. Резултатите от социологическите проучвания, извършвани в изборния ден, могат да се оповестяват след обявяване края на изборния ден от ЦИКЕП.

2. Интервюта с гласували избиратели се провеждат извън сградите, в които се помещават избирателните секции, когато това не създава затруднения за изборния процес.

 3. До 29 май 2009 г.  включително агенциите, които ще извършват проучвания в деня на изборите, следва да представят в ЦИКЕП:

-  заявление;

- удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено след датата за насрочване на изборите - Указ № 82 на Президента на Република България (ДВ, бр. 25 от 3 април 2009 г.);

- инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик);

- образец от отличителния знак на анкетьорите; отличителният знак не може да съдържа елементи с агитационен характер;

- кратко описание на опита за провеждане на социологически проучвания.

ЦИКЕП с решение дава разрешение за провеждане на социологически проучвания.

4. До 2 юни 2009 г. включително агенциите, получили разрешение да извършват проучвания в деня на изборите, представят в ЦИКЕП:

-  списък на анкетьорите по секции за цялата страна;

-  списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

5. Агенциите, провеждащи проучвания в деня на изборите, представят в РИК до 5 юни 2009 г. включително:

- списък на секциите на територията на РИК, пред които ще се осъществява анкетиране, заверен от ЦИКЕП;

- списък на анкетьорите по секции на територията на РИК;

- образец от отличителния знак на анкетьорите.

6. Анкетьорите са длъжни да носят отличителен знак, съдържащ лична снимка, трите имена, служебен номер, името на агенцията, подпис на управителя и печат на агенцията, за която работят.

7. Информацията по т. 4 и т. 5 е само за служебно ползване на ЦИКЕП и РИК.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

КН, АА/ЛТ

Всички решения