Начало » Решения » Решение ЕП-№ 17/07.04.2009

Решение № ЕП-17/07.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-17
София, 07.04.2009

ОТНОСНО: проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на политически партии , коалиции от партии и независими кандидати

На основание чл. 25, ал. 1, т. 11 и 27, във връзка с чл. 50, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, чл. 53, ал. 2, т. 7 и чл. 53, ал. 3, т. 6 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП) извършва проверка на списъците с подписите на избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции от партии и независими кандидати за членове на Европейския парламент от Република България.

2. Възлага на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД "ГРАО") при Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверката на данните по т. 1.

Проверката на подписките се извършва по реда на вписването им в регистъра на ЦИКЕП.

Разплащането за проверката на данните на избирателите се извършва съгласно предвидените финансови средства за МРРБ по План-сметката на Министерския съвет за разходите за провеждане на изборите.

3. Проверките по т. 2 обхващат записите от имената и ЕГН за българските граждани или имената и № и дата на удостоверението за пребиваване за гражданите на държавите - членки на ЕС при наличието на подпис.

След като в хода на проверката се установят:

- 10 000 коректни записа на избиратели за независим кандидат;

- 15 000 коректни записа на избиратели за партия;

- 20 000 коректни записа на избиратели за коалиция от партии,

ГД "ГРАО" прекратява проверката и уведомява ЦИКЕП за резултата.

4. Проверката на всеки списък по т. 2 се извършва по следния ред:

а) секретарят на ЦИКЕП или друг специално упълномощен член на ЦИКЕП предава по опис приетия от комисията списък на избиратели по чл. 50, съответно чл. 53, ал. 2, т. 7 или чл. 53, ал. 2, т. 6 от ЗИЧЕПРБ, на упълномощен за целта служител на ГД "ГРАО".

В описа се посочват:

- партията, коалицията от партии или независимия кандидат;

- броят на страниците (листовете);

- заявеният брой подписи на избиратели;

б) след проверка на данните от списъка служителят на ГД "ГРАО", извършил проверката, съставя протокол в два екземпляра - за ГД "ГРАО" и за ЦИКЕП, в който се посочват изрично следните данни:

- заявеният брой на избирателите в списъка;

- брой въведени и проверени записи;

- брой установени коректни записи;

- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:

         * брой на лица под 18 години;

         * брой повторени записи в същия списък;

* брой неверни и непълни имена;

* брой несъответствия между ЕГН и имена за българските граждани;

* брой несъответствия между имена и № и дата на удостоверението за пребиваване за гражданите на държавите - членки на ЕС;

* брой некоректни ЕГН;

* брой лица, участвали в предходни подписки;

в) протоколът по буква "б" се подписва от извършилия проверката служител на ГД "ГРАО" и от директора на ГД "ГРАО" и заедно със съответния списък се връща на ЦИКЕП, за което се съставя приемно-предавателна разписка. Разписката се изготвя в два екземпляра - за ГД "ГРАО" и за ЦИКЕП, и се подписва от секретаря на ЦИКЕП или от специално упълномощен член на ЦИКЕП и от служителя по буква "а".

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

МК/ЗТ

Всички решения