Начало » Решения » Решение ЕП-№ 16/07.04.2009

Решение № ЕП-16/07.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-16
София, 07.04.2009

ОТНОСНО: изготвяне на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия, коалиция от партии и независим кандидат

На основание чл. 25, ал. 1, т. 11 и 27, във връзка с чл. 50, ал.1, 4, 5, 6, 7 и чл. 53, ал. 2, т. 7 и ал. 3, т. 6 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И :

1. Списъкът на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия, коалиция от партии или независим кандидат трябва да съдържа:

- за избирателите български граждани - собствено, бащино и фамилно, ЕГН и подпис;

- за гражданите на държавите - членки на ЕС, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България - имената, № и дата на удостоверението за пребиваване и подпис.

            (Приложение № 19, № 21 или № 30 от изборните книжа)

2. За регистрация на партия списъкът по т. 1 трябва да съдържа не по-малко от 15 000 избиратели, за регистрация на коалиция от партии - не по-малко от 20 000 избиратели, а за регистрацията на независим кандидат - не по-малко от 10 000 избиратели.

3. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Членът на инициативния комитет носи отговорност по смисъла на Наказателния кодекс за верността на положените пред него подписи.

4. Всеки избирател може да участвува само в една подписка.

5. В началото на всяка страница се изписва:

         а) за партия (Приложение № 19 от изборните книжа) -

 

СПИСЪК

на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

(по чл. 53, ал. 2, т. 7 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България)

 

Подписаните, подкрепяме регистрацията на партия

 

.........................................................................................................................,

(пълно наименование на партията)

за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

 

Лицата, положили подписите си, дават съгласие личните им данни да бъдат обработени от ЦИКЕП и ГД "ГРАО" на МРРБ във връзка с регистрацията на кандидатите за участие в изборите.

 

         б) за коалиция от партии (Приложение № 21 от изборните книжа) -

 

СПИСЪК

на избирателите, подкрепящи регистрацията на коалиция от партии за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

(по чл. 53, ал. 3, т. 6 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България)

 

Подписаните, подкрепяме регистрацията на коалиция от партии

 

....................................................................................................................,

(пълно наименование на коалицията от партии)

 

за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

 

Лицата, положили подписите си, дават съгласие личните им данни да бъдат обработени от ЦИКЕП и ГД "ГРАО" на МРРБ във връзка с регистрацията на кандидатите за участие в изборите.

 

         в) за независим кандидат (Приложение № 30 от изборните книжа) -

 

 

СПИСЪК

на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

(по чл. 50, ал. 1 и ал. 4 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България)

 

Подписаните, подкрепяме издигането на

 

................................................................................. ЕГН........................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

постоянен адрес/адрес на пребиваване....................................................................., за независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

 

Лицата, положили подписите си, дават съгласие личните им данни да бъдат обработени от ЦИКЕП и ГД "ГРАО" на МРРБ във връзка с регистрацията на кандидатите за участие в изборите.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

МК/ЗТ

 

Всички решения