Начало » Решения » Решение ЕП-№ 156/15.05.2009

Решение № ЕП-156/15.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-156
София, 15.05.2009

ОТНОСНО: жалби от партия "АТАКА", партия "НДСВ", партия "СДС", коалиция "ОДС" против решение номер 32 от 11.05.2009 г. на РИК - Варна

С вх. № 250 от 14.05.2009 г. са постъпили жалби от партия "АТАКА", партия "НДСВ", партия "СДС" и коалиция "ОДС" против решение № 32 от 11.05.2009 г. на РИК - Варна, обявено на 12.05.2009 г., в частта му по отношение на назначаването на секционни избирателни комисии  № 77, 64, 31, 331, 324, 321, 267, 195, 263, 270, 370, 114, 359, 361, 349, 350.

В жалбите се изразява несъгласие с решението на РИК, като се твърди, че е подменена волята на политическите сили по отношение на извършеното назначение на ръководства на секционните избирателни комисии. Твърди се, че квотното разпределение и разпределението на позициите в посочените СИК е било извършено с решение  от 17.04.2009 г., след консултации, проведени при кмета на община Варна, както и че ръководствата са разпределени вследствие на изтеглен жребий пред кмета на общината. Несъгласен с този начин на разпределение на ръководствата е бил само представителят на ПП "ДПС". Навежда се довод, че след като е взето решение след проведени консултации при кмета на града, е недопустима последваща промяна, касаеща състава и позициите в СИК. Според жалбоподателите е допустима само персонална промяна на лица по предложение на съответната политическа сила, но не и промяна на позициите на политическите партии. Също така се поддържа, че секретарят на РИК - Варна, няма правото да предлага промени във вече взетото решение от политическите сили по отношение на позициите на партиите и коалициите в секционните избирателни комисии.

Жалбите са подадени в срок и следва да бъдат разгледани.

Разгледани по същество, те са неоснователни поради следните съображения:

Предложението на кмета на Варна за състава и позициите на политическите сили в СИК и ръководствата им не обвързва РИК, която по закон е компетентният орган, който определя състава и позициите на партиите и коалициите в СИК (чл. 15, ал. 1 и чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗИЧЕПРБ). Това следва пряко от съдържанието на посочените две законови разпоредби. Единственото императивно изискване на закона е това, съдържащо се в чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ: "При определяне на състава и ръководствата на СИК в рамките на избирателния район се запазва съотношението между политическите партии и коалиции,представени в ЦИК". В жалбите се твърди, че подписаното от болшинството политически сили споразумение за разпределение на членовете на ръководствата между политическите сили е задължително за РИК. Това твърдение е неоснователно. Несъгласието на една от политическите сили (ДПС) и подписването на протокола с особено мнение от нейния представител означава липса на споразумение. Районната избирателна комисия - Варна, е в правомощията си да направи конкретните назначения, като е без значение, че същите са предложени от секретаря на РИК. Видно от представения протокол № 4 от 11.05.2009 г. са спазени императивните изисквания на чл. 24, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ. На заседанието на РИК са присъствали всички членове на комисията и решенията са взети с мнозинство от две трети от присъстващите членове. Разпределението на ръководните места в СИК е съобразено с цитираните по-горе норми от закона.   

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите от партия "АТАКА", партия "НДСВ", партия "СДС" и коалиция "ОДС" против решение № 32 от 11.05.2009 г. на РИК - Варна, в частта му по отношение на назначаването на секционни избирателни комисии № 77, 64, 31, 331, 324, 321, 267, 195, 263, 270, 370, 114, 359, 361, 349, 350.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

РС/ЛТ

Всички решения