Начало » Решения » Решение ЕП-№ 149/15.05.2009

Решение № ЕП-149/15.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-149
София, 15.05.2009

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление вх. № 268 от 15.05.2009 г. от Филиз Хакъева Хюсменова - кандидат за член на Европейския парламент от Република България от листата на ПП "Движение за права и свободи", с което се заявява писмено искане да бъдат регистрирани като нейни застъпници 9636 лица съгласно приложен списък на хартиен и магнитен носител. Посочени са трите имена и ЕГН на заявените лица като застъпници.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Филиз Хакъева Хюсменова от листата на ПП "Движение за права и свободи" 9636 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1, съставляващ неразделна част от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                 Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                 Мустафа Карадайъ

 

МК/ЛТ

Всички решения