Начало » Решения » Решение ЕП-№ 139/14.05.2009

Решение № ЕП-139/14.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-139
София, 14.05.2009

ОТНОСНО: жалба от ПП “Демократи за силна България” против решение № 32 от 11.05.2009 г. на РИК – Варна

Постъпила е жалба в ЦИК, вх. № 236 от 13.05.2009  г., от ПП "ДСБ" против решение № 32 от 11.05.2009 г. на РИК - Варна, обявено на 12.05.2009 г., в частта му по отношение на назначаването на секционни избирателни комисии  № 77, 64, 31, 331, 324, 321, 267, 195, 263, 270, 370, 114, 359, 361, 349, 350.

В жалбата се изразява несъгласие с решението на РИК, като се твърди, че е подменена волята на политическите сили по отношение на извършеното вече разпределение в секционните избирателни комисии. Твърди се, че квотното разпределение и разпределението на позициите в посочените СИК, е било извършено с решение  от 17.04.2009 г., след консултации, проведени при кмета на община Варна. Навежда се довод, че след като е взето решение след проведени консултации при кмета на града, е недопустима последваща промяна, касаеща състава и позициите в СИК. Според жалбоподателя е допустима само персонална промяна на лица по предложение на съответната политическа сила, заемаща съответна позиция в СИК, но не и промяна на позициите на политическите партии. Също така се поддържа, че секретарят на РИК -Варна, няма правото да предлага промени във вече взетото решение по отношение на позициите на партиите и коалициите в секционните избирателни комисии.

Жалбата е подадена в срок и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, тя е неоснователна поради следните съображения:

Предложението на кмета на Варна за състава и позициите на политическите сили в секционните избирателни комисии по никакъв начин не обвързва Районната избирателна комисия, която по закон е компетентният орган, който определя състава и позициите на партиите и коалициите в СИК (чл. 15, ал. 1 и чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗИЧЕПРБ), и това следва пряко от съдържанието на посочените две законови разпоредби. Единственото императивно изискване на закона е това, съдържащо се в чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ: "При определяне на състава и ръководствата на СИК в рамките на избирателния район се запазва съотношението между политическите партии и коалиции,представени в ЦИК" .По същество,видно от жалбата и приложените към нея доказателства,председателят на предизборния щаб на ДСБ - Варна, не оспорва задължителното квотно съотношение по чл. 16, ал. 2 от закона, а размяната на позициите на политическите партии в ръководствата на СИК, което е различно от записаното в протоколното решение от 17.04.2009 г. Районната избирателна комисия - Варна, е в правото си да прави подобни промени, като без значение в случая се явява обстоятелството, че същите са предложени от секретаря на РИК. Видно от представения протокол № 4 от 11.05.2009 г. са спазени императивните изисквания на чл. 24, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ, доколкото на заседанието на РИК са присъствали всички членове на комисията, и решенията са взети с мнозинство от две трети от присъстващите членове.   

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от ПП "Демократи за силна България" против решение № 32 от 11.05.2009 г. на РИК - Варна, в частта му по отношение на назначаването на секционни избирателни комисии № 77, 64, 31, 331, 324, 321, 267, 195, 263, 270, 370, 114, 359, 361, 349, 350.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

АТ/МБ

Всички решения