Начало » Решения » Решение ЕП-№ 130/12.05.2009

Решение № ЕП-130/12.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-130
София, 12.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия "ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление от политическа партия "ЗЕЛЕНИТЕ", подписано от представляващите партията Андрей Николаев Ковачев, Деница Петрова Петрова и Петко Костадинов Ковачев - председатели на партията, заведено под № 16 на 12.05.2009 г. в регистъра на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени: заверено копие от решението за първоначална регистрация на партията от 4.11.2008 г. по ф.д. № 622/2008 г. на Софийски градски съд - Фирмено отделение; заверено копие на решение за поправка на явна фактическа грешка от 29.12.2008 г. по ф.д. № 622/2008 г. на СГС - ФО; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 10.04.2009 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф.д. № 622/2008 г., удостоверение изх. № 48-00-121 от 12.05.2009 г. на Сметната палата за внесен финансов отчет на партията за  2008 г., образци от подписите на представляващите партията, образец от печата на партията, банков документ от 12.05.2009 г. за внесен безлихвен изборен депозит в размер 50 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 19 693 избиратели, подкрепящи регистрацията, и внесен допълнителен списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 467 избиратели.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № ЕП-10 от 7.04.2009 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия "ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

СПД/ЛТ

Всички решения