Начало » Решения » Решение ЕП-№ 13/07.04.2009

Решение № ЕП-13/07.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-13
София, 07.04.2009

ОТНОСНО: назначаването на състави на секционните избирателни комисии и статута на членовете им

На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 11, т. 3, чл. 15, 16, 20, 21, 22, чл. 23, ал. 1, 2 и 5, чл. 45, § 1, т. 1 и 6 от Допълнителните разпоредби от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. По предложение на кметовете на общини районните избирателни комисии назначават съставите на секционните избирателни комисии до 12 май 2009 г. включително.

2. Кметовете на общини провеждат консултации с парламентарно представените партии и коалиции от партии. Парламентарно представени са партиите и коалициите от партии, които са участвали на последните избори за народни представители и имат парламентарна група в Народното събрание. В консултациите участват и представители на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент. За проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции от партии. Представителите на партиите и коалициите от партии трябва да са упълномощени от централните ръководства чрез представляващите партията или коалицията от партии лица.

Кметовете на общини правят предложенията си до РИК за назначаване на СИК не по-късно от 7 май 2009 г.

3. Членовете на секционните избирателни комисии трябва да  отговарят на чл. 4, ал.1 и ал.2 от ЗИЧЕПРБ и да са:

- български граждани, които са навършили 18 години, живели са постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз;

- граждани на държава - членка на Европейския съюз, навършили 18 години, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.

Членовете на СИК трябва да владеят български език.

Не могат да бъдат членове на СИК лицата, поставени под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода.

4. В състава на секционните избирателни комисии не могат да бъдат включвани:

Народен представител, член на Европейския парламент, кандидат за член на Европейския парламент, съдия във Върховния административен съд, военнослужещ във Въоръжените сили, служител на Министерството на вътрешните работи, министър, главен секретар на Министерския съвет или на Народното събрание, областен управител, заместник областен управител, кмет или заместник-кмет.

5. Членовете на секционните избирателни комисии имат право да ползват неплатен служебен или платен годишен отпуск по избор за времето, необходимо за работата им в съответната комисия. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж, освен ако се зачита на друго основание.

6. При изпълнение на своите функции членовете на секционните избирателни комисии са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

Те не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

7. При консултациите с кметовете на общини  представителите на партиите и коалициите от партии предлагат броя на членовете и състава на секционните избирателни комисии, включително и списъка на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си.

8. Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Общият брой на членовете, включително председател, заместник-председател и секретар е:

- за секция с повече 300 избиратели - до 9 членове.

9. Представителите  на  една  партия  или  коалиция  не могат да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Предложените за председател и секретар на СИК трябва да бъдат от различни партии и коалиции.

При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район се запазва основното съотношение между партиите и коалициите на партии, представени в ЦИКЕП - КБ-36%, ДПС-20%, НДСВ-16%, ОДС-8%, Атака-8%, ДСБ-4%, Напред-4%, ГЕРБ-4%.

Представители в секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район имат парламентарно представени партии и коалиции от партии, както и партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент.

10. Кметовете на общини представят в РИК до 7 май 2009 г. следните документи:

- писменото си предложение за състав на СИК заедно със списъка на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си, със следните данни: име, длъжност в комисията, ЕГН, образование, специалност, телефон за връзка и партия или коалиция от партии, която го предлага;

- протоколите от проведените консултации с представители на партиите и коалициите от партии, включително и писмените им предложения и възражения;

- копия от пълномощните на представителите на партиите и коалициите от партии;

- копие от съобщението за провеждане на консултациите, съдържащо датата на съобщаване и датата на насрочените консултации;

- писмените предложения на партиите и коалициите от партии за състава на СИК, заедно със списъка на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си.

11. Решенията на РИК за назначаване на СИК могат да се обжалват пред ЦИКЕП в тридневен срок след обявяването им на видно и общодостъпно място в сградата, в която се помещава РИК.

12. Когато РИК не назначи секционните избирателни комисии до 12 май 2009 г. включително, същата изпраща незабавно цялата документация в ЦИКЕП. Последната назначава секционните избирателни комисии.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

МК/ЗТ

 

Всички решения