Начало » Решения » Решение ЕП-№ 129/12.05.2009

Решение № ЕП-129/12.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-129
София, 12.05.2009

ОТНОСНО: отказ за регистриране на коалиция от партии "Либертас: Свободните граждани" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии "Либертас: Свободните граждани", представлявана от Николай Христов Близнаков и заведено под номер 17 на 12.05.2009 г. в регистъра на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени: договор от 21 април 2009 г. за създаване на политическа предизборна коалиция от политическа партия "Демократична гражданска инициатива" и политическа партия "Народняшка земеделска партия "Никола Петков" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 7 юни 2009 г., образец от подписа на представляващия коалицията Николай Христов Близнаков, образец от печата на коалицията и документи за съставляващите я партии, както следва:

 1. За политическа партия "Народняшка земеделска партия "Никола Петков": заверено от съда копие от решение от 23 март 2005 г. по ф.д. № 2717 от 2005  г. на Софийски градски съд, ФО, за първоначална регистрация на партията; удостоверение за актуално правно състояние на партията от 15 април 2009 г. по ф.д. 2717/2005 на Софийски градски съд, ФО; удостоверение изх. № 48-00-045 от 3.04.2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните три години;  образец от подписа на представляващия партията Емил Димитров Темелков и образец от печата на партията.

2. За политическа партия "Демократична гражданска инициатива": заверено от съда копие от решение от 2 март 2001 г. по ф.д. 15199/2000 г. на Софийски градски съд, ФО, за първоначална регистрация на партията; удостоверение за актуално правно състояние на партията от 13 април 2009 г. по ф.д. 15199/2000 на Софийски градски съд, ФО; удостоверение изх. № 48-00-061 от 16.04.2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните три години;  образец от подписа на представляващия партията Стефан Димитров Пеев и образец от печата на партията.

Към заявлението е приложен списък, съдържащ 21 361 подписа на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция "Либертас: Свободните граждани".

До крайния срок за регистриране - 12 май 2009 г., 19,00 ч., не е представен банков документ за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 100 000 лв. по набирателна сметка в БНБ по чл. 52, ал. 2, т. 2 от ЗИЧЕПРБ. В графа "Забележки" на регистъра на ЦИК, представляващият коалицията Николай Христов Близнаков е записал, че сумата е непосилна.

Списъкът, съдържащ трите имена, ЕГН и подписи на български граждани, подкрепящи регистрацията на коалиция "Либертас: Свободните граждани" не съдържа пълното наименование на коалицията, включващо и наименованията на партиите от нейния състав.

 Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България намира, че не са изпълнени изискванията на чл. 52, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗИЧЕПРБ и т. 9 на Решение № ЕП-10 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП за внасяне на изборен безлихвен депозит от коалицията в размер на 100 000 лв., поради което следва да бъде постановен отказ за регистрация на коалиция "Либертас: Свободните граждани" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 55, ал. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

 


Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА коалиция от партии "Либертас: Свободните граждани" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок от 24 часа от съобщаването му.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

БТ/ЗТ

 

Всички решения