Начало » Решения » Решение ЕП-№ 12/07.04.2009

Решение № ЕП-12/07.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-12
София, 07.04.2009

ОТНОСНО: назначаване състави на районните избирателни комисии за избиране членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 13, ал. 1, във връзка с чл. 11, т. 2, чл. 14, чл. 20, чл. 21, чл. 22, чл. 23, ал. 1, 2 и 3 и чл. 44, § 1, т. 1 и 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. По предложение на областните управители ЦИКЕП назначава съставите на районните избирателни комисии до 22.04.2009 г. включително.

2. Областните управители след консултации с парламентарно представените партии и коалиции от партии правят предложения относно съставите на районните избирателни комисии до ЦИКЕП, не по-късно от 17.04.2009 г. В консултациите участват и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции от партии.

3. Парламентарно представени са партиите и коалициите от партии, които са участвали на последните избори за народни представители и имат парламентарна група в Народното събрание.

4. Представителите на партиите или коалициите от партии, участващи в консултациите при областния управител, трябва да са упълномощени от централните ръководства чрез представляващите партиите или коалициите от партии лица.

5. За членове на районните избирателни комисии се назначават лица:

- Български граждани, които са навършили 18 години, живели са постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, и не са поставени под запрещение, нито изтърпяват наказание лишаване от свобода.

- Гражданин и на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин и има право да избира членове на Европейския парламент от Република България, може да бъде член на РИК, ако е навършил 18 години, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е постоянно най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, не е лишен от правото да избира в държавата - членка на ЕС, на която е гражданин, и предварително с писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас на територията на Република България и владее български език.

6. Не могат да бъдат членове на районна избирателна комисия, докато заемат длъжността си:

Народен представител, член на Европейския парламент, кандидат за член на Европейския парламент, съдия във Върховен административен съд, военнослужещ във Въоръжените сили, служител на Министерство на вътрешните работи, министър, главен секретар на Министерския съвет или Народното събрание, областен управител, заместник-областен управител, кмет или заместник-кмет.

7. Партиите и коалициите от партии представят на областния управител писмени предложения за своите членове в РИК.

8. Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в районна избирателна комисия. Председателят и секретарят са от различни партии и коалиции от партии.

9. Към предложенията за назначаване на районни избирателни комисии партиите и коалициите от партии представят списък на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си. Заместването се извършва от ЦИКЕП.

10. При изпълнение на своите функции членовете на районните избирателни комисии са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

Членовете на районните избирателни комисии имат право да ползват неплатен служебен или платен годишен отпуск по избор за времето, необходимо за работата им в съответната комисия. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж, освен ако се зачита на друго основание.

Членовете на районните избирателни комисии се осигуряват от работодателите им по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, а когато са регистрирани като безработни, получават и обезщетения по глава четвърта "а" от Кодекса за социално осигуряване за периода от момента на назначаването им в съответната комисия до приключване на работата в нея.

При изпълнение на функциите си членовете на районните избирателни комисии не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

11. Районната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.

12. Общият брой на членовете на районните избирателни комисии, включително председател, заместник-председател и секретар е 25, като се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, както са представени в ЦИКЕП - КБ-9, ДПС-5, НДСВ-4, ОДС-2, Атака-2, ДСБ-1, Напред-1, ГЕРБ-1.

13. Предложението на областния управител се прави не по-късно от 17 април 2009 г.

Областните управители представят в ЦИКЕП в същия срок следните документи:

а) писмено предложение за състав на РИК заедно със списъка на резервните членове със следните данни:

- за българските граждани - трите имена, ЕГН, № на л. к., длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която го предлага;

- за гражданите на държави - членки на ЕС - имената, № на л. к. или паспорт, № и дата на удостоверението за пребиваване в Република България, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която го предлага;

б) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, включително и писмените възражения от партиите и коалициите от партии;

в) копия от пълномощните на представителите на партиите и коалициите от партии;

г) копие от съобщението за провеждане на консултациите;

д) писмените предложения на партиите и коалициите от партии за състава на РИК.

14. В случай, че областният управител не е направил предложение в срока по чл. 13, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ той изпраща незабавно протоколите за проведените консултации, заедно с постъпилите писмени предложения и възражения от партиите или коалициите от партии в ЦИКЕП.

15. Лицата, назначени в районна избирателна комисия, изпълняват задълженията си от 23 април 2009 г . до предаването в областните администрации на изборните книжа и материали за архивиране.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

МК/ЗТ

Всички решения