Начало » Решения » Решение ЕП-№ 118/12.05.2009

Решение № ЕП-118/12.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-118
София, 12.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление от политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", подписано от представляващия партията Александър Трифонов Томов - председател на партията, заведено под № 9 на 9.05.2009 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени: пълномощно от представляващия партията на Бисер Тодоров Смиленски,  заверено копие от решението за първоначална регистрация на партията от 07.07.1998 г. по ф.д. № 5930/1998 г. на Софийски градски съд, заверено копие от решение  от 21.08.2003 г. по ф.д.№5930/1998 г. за промяна в наименованието на партията - от „БЪЛГАРСКА ЕВРОЛЕВИЦА" на "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.04.2009 г. от СГС - ФО  по ф.д. № 5930/1998 г., удостоверение, изх. № 48-00-073 от 27.04.2009 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за 2006, 2007 и 2008 г., образец от подписа на представляващия партията, образец от печата на партията, вносна бележка от 08.05.2009 г. за внесен безлихвен изборен депозит в размер 50 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 18 914 избиратели, подкрепящи регистрацията. На 11.05.2009 г. след дадени указания от ЦИКЕП допълнително е представен списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 2139 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № ЕП-10 от 7.04.2009 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

КН/ЛТ

Всички решения