Начало » Решения » Решение ЕП-№ 114/11.05.2009

Решение № ЕП-114/11.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-114
София, 11.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на коалиция от партии СИНЯТА КОАЛИЦИЯ за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии СИНЯТА КОАЛИЦИЯ, представлявана заедно от Мартин Димитров Димитров и Иван Йорданов Костов, заведено под № 11 на 10.05.2009 г. в регистъра на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени: решение от 30 април 2009 г. за създаване на предизборна коалиция за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 7 юни 2009 г., образци от подписите на представляващите коалицията, банков документ от 8 май 2009 г. за внесен безлихвен депозит в размер на 100 000 лв. по набирателна сметка в БНБ по чл. 52, ал. 2, т. 2 от ЗИЧЕПРБ и документи за съставляващите я партии, както следва:

1. За политическа партия "Демократи за силна България": удостоверение от 8 април 2009 г. на Софийски градски съд за актуално състояние на партията "Демократи за силна България", заверено от съда копие от решението по ф.д. № 6019 от 2004 г. на Софийски градски съд за първоначална регистрация на партията "Демократи за силна България", удостоверение изх. № 48-00-107/29.04.2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните три години за "Демократи за силна България", образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията "Демократи за силна България".

2. За политическа партия "Обединени земеделци": удостоверение от 15 април 2009 г. на Софийски градски съд за актуално състояние на партията "Обединени земеделци", заверено от съда копие от решението по ф.д. № 10398 от 2007 г. на Софийски градски съд за първоначална регистрация на партията "Обединени земеделци", удостоверение изх. № 48-00-062/16.04.2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните две години за "Обединени земеделци", образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията "Обединени земеделци", нотариално заверено пълномощно от 30 април 2009 г. на г-жа Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер.

3. За политическа партия "Българска социалдемократическа партия": удостоверение от 9 април 2009 г. на Софийски градски съд за актуално състояние на партията "Българска социалдемократическа партия", заверено от съда копие от решението по ф.д. № 572 от 1990 г. на Софийски градски съд за промяна в наименованието на партията "Българска социалдемократическа партия", удостоверение изх. № 48-00-053/9.04.2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните три години за "Българска социалдемократическа партия", образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията "Българска социалдемократическа партия". След дадени указания от ЦИКЕП допълнително е представено и заверено копие от регистъра на политическите партии, стр. 47, том І на бившия Софийски околийски съд по ф.д. № 6/1945 г. за регистрация на "Българска работническа социалдемократическа партия обединена".

4. За политическа партия "Радикалдемократическата партия в България": удостоверение от 29 април 2009 г. на Софийски градски съд за актуално състояние на партията "Радикалдемократическата партия в България", заверено от съда копие от решението по ф.д. № 981 от 1990 г. на Софийски градски съд за първоначална регистрация на партията "Радикалдемократическата партия в България", удостоверение изх. № 48-00-108/29.04.2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните три години на "Радикалдемократическата партия в България", образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията "Радикалдемократическата партия в България".

 

Към заявлението е приложен и списък, съдържащ 42 941 подписа на избиратели, подкрепящи регистрацията на "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ".

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № ЕП-10 от 7.04.2009 г. на ЦИКЕП за регистрация на коалиция от партии "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", образувана от ПП "Демократи за силна България", ПП "Обединени земеделци", ПП "Българска социалдемократическа партия" и ПП "Радикалдемократическа партия в България" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА коалиция от партии "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", образувана от ПП "Демократи за силна България", ПП "Обединени земеделци", ПП "Българска социалдемократическа партия" и ПП  "Радикалдемократическа партия в България" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок от 24 часа от съобщаването му.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

СПД/МБ

 

 

Всички решения