Начало » Решения » Решение ЕП-№ 111/10.05.2009

Решение № ЕП-111/10.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-111
София, 10.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление от политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", подписано от Пламен Георгиев Радонов - упълномощен от представляващия партията Пламен Любенов Юруков, заведено под № 5 на 30.04.2009 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени: пълномощно от представляващия партията на Пламен Георгиев Радонов за регистрация в ЦИКЕП, заверено копие от решението за първоначална регистрация на партията от 18.02.1997 г. по ф.д. № 1661/1997 г. на Софийски градски съд, Фирмено отделение, удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 29.04.2009 г. от СГС - ФО, по ф.д. № 1661/1997 г., заверено копие с придружително писмо изх. № 48-00-111 от 30 април 2009 г. на удостоверение изх. № 48-00-052 от 9.04.2009 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за 2006, 2007 и 2008 г., образец от подписа на представляващия партията, образец от печата на партията, банков документ от 30.04.2009 г. за внесен безлихвен изборен депозит в размер 50 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 22 997 избиратели, подкрепящи регистрацията, от които първоначално 18 355, а след дадени указания от ЦИКЕП допълнително 4642.

С входящ № 138 от 6.05.2009 г. е внесено заявление от Мартин Димитров и Любов Панайотова, като представляващи ПП "СДС" за оттегляне на подаденото заявление от 30.04.2009 г. Към заявлението за оттегляне са приложени: заверен препис-извлечение от протокол от заседание на Националния съвет на ПП "СДС" от 4.05.2009 г.; заверен препис-извлечение от протокол от заседание на Националния съвет на ПП "СДС" от 10.03.2009 г.; заверено копие от Устава на ПП "СДС"; спесимен от автентичния печат на ПП "СДС", аналогичен на съхранявания в регистъра на СГС. Подаденото заявление за оттегляне е неотносимо, защото липсват доказателства за съдебната регистрация на заявителите като представляващи партията.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № ЕП-10 от 7.04.2009 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок от 24 часа от съобщаването му.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

МК/ЛТ

 

Всички решения