Начало » Решения » Решение ЕП-№ 110/10.05.2009

Решение № ЕП-110/10.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-110
София, 10.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, представлявана от Сергей Дмитриевич Станишев, заведено под № 8 на 9 май 2009 г. в регистъра на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени: решение за образуване на коалицията за участие с обща листа в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 7 юни 2009 г. от 29 април 2009 г.; образец от подписа на представляващия коалицията, банков документ от 30 април 2009 г. за внесен безлихвен депозит в размер на 100 000 лв. по набирателна сметка в БНБ по чл. 52, ал. 2, т. 2 от ЗИЧЕПРБ и документи за съставляващите я партии, както следва:

- за партия Българска социалистическа партия - определение № 3312/5 септември 1945 г., д. № 5/1945 г. на Софийски областен съд, копие от в. "Работническо дело" от 1 март 1945 г.; решение № 1 от 10 април 1990 г. по гр.д. № 1969/1990 г., СГС, ФО, удостоверение № 1969/1990 г. от 27 април 2009 г., СГС, ФО 4 с-в, удостоверение № 48-00-067 от 22 април 2009 г. от Сметната палата, образец от подписа на Сергей Дмитриевич Станишев, представляващ БСП, образец от печата на БСП, решения от 30 януари 2009 г. и от 27 февруари 2009 г. на ВС на БСП;

- за партия "Движение за социален хуманизъм" - решение от 11 юни 2003 г. по ф.д. № 5006/2003 г., СГС, удостоверение № 5006/2003 г. от 23 април 2009 г., СГС, ФО 7 с-в, удостоверение № 48-00-047 от 3 април 2009 г. от Сметната палата, образец от подписа на Александър Владимиров Радославов, представляващ партия "Движение за социален хуманизъм", образец от печат на ДСХ, решение от 28 март 2009 г. на НИС на ДСХ;

- за партия "Български социалдемократи" - решение от 12 декември 2002 г. по ф.д. № 11104 по описа за 2002 г., СГС, ФО 7 с-в, удостоверение № 11104/2002 г. от 16 април 2009 г. СГС, ФО 7 с-в, удостоверение № 48-00-060 от 16 април 2009 г. на Сметната палата, образец от подписа на Георги Чавдаров Анастасов, представляващ партия "Български социалдемократи", образец от печата на партия БСД, решение на НК на партия БСД;

- за партия "РОМА" - решение по ф.д. № 3595/2001 г., СГС, ФО, удостоверение № 3595/2001 г. от 27 април 2009 г., СГС, ФО, 4 с-в, удостоверение № 48-00-081 от 28 април 2009 г. на Сметната палата, образец от подписа на Тома Янков Томов, представляващ партия "РОМА", образец от печата на партия "РОМА", решение на V ИК на партия "РОМА" от 7 декември 2008 г.;

- за партия Комунистическа партия на България - решение от 6 март 1997 г. по ф.д. 902/1997 г., решение от 16.11.2000 г. по ф.д. 902/1997 г., решение от 17 февруари 2006 г. по ф.д. 902, удостоверение № 902/1997 г. от 21 април 2009 г., СГС, ФО 4 с-в, удостоверение № 48-00-066 от 17 април 2009 г. на Сметната палата,  образец от подписа на Александър Димитров Паунов, представляващ Комунистическа партия на България, образец от печата на КПБ, решение на ЦК на КПБ от 8 март 2009 г.;

- за партия Земеделски съюз "Александър Стамболийски" - решение от 21 април 1993 г. по ф.д. 7371/1993 г., решение от 26 януари 2006 г., ф.д. 7371/1993 г., удостоверение № 7371/1993 г. от 14 април 2009 г., СГС, ФО 3 с-в, удостоверение № 48-00-068 от 22 април 2009 г. на Сметната палата, образец от подписа на Спас Янев Панчев, представляващ партия Земеделски съюз "Александър Стамболийски", образец от печата на партията, решение от 1 март 2009 г. на НС на ЗС "Александър Стамболийски";

- за партия "Нова Зора" - решение от 22 септември 1993 г. по гр.д. № 15936/1993 г., решение от 14 юли 2006 г., ф.д. № 15936/1993 г., решение от 27 октомври 2008 г., по ф.д. № 15936/1993 г. на СГС, ФО 4 с-в, удостоверение № 15936/1993 г. от 13 април 2009 г., СГС, ФО 4 с-в, удостоверение № 48-00-063 от 17 април 2009 г. на Сметната палата, образец от подписа на Минчо Мънчев Минчев, представляващ партия "Нова Зора", образец от печата на партията, решение от 7 февруари 2009 г. на ЦПС на партия "Нова Зора".

Към заявлението е приложен и списък, със заявени 77 539 подписа на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и 3 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № ЕП-10 от 7.04.2009 г. на ЦИКЕП за регистрация на коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, образувана от партия Българска социалистическа партия, партия "Движение за социален хуманизъм", партия "Български социалдемократи", партия "РОМА", партия Комунистическа партия на България, партия Земеделски съюз "Александър Стамболийски" и партия "Нова Зора" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, образувана от партия Българска социалистическа партия, партия "Движение за социален хуманизъм", партия "Български социалдемократи", партия "РОМА", партия Комунистическа партия на България, партия Земеделски съюз "Александър Стамболийски" и партия "Нова Зора" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок от 24 часа от съобщаването му.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

РС/МБ

 

Всички решения