Начало » Решения » Решение ЕП-№ 11/07.04.2009

Решение № ЕП-11/07.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-11
София, 07.04.2009

ОТНОСНО: регистрацията на кандидатски листи на партии и и коалиции от партии и регистрация на независими кандидати за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009г.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 8 и ал. 3 във връзка чл. 5, 8, 10,  ал. 4, чл. 48, 54, 55 и § 1, т. 1 и 2 от ДР на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. Право да бъде избиран за член на Европейския парламент от Република България има всеки български гражданин, който е навършил 21 години към изборния ден, има постоянен адрес в Република България, живял е постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, няма гражданство в държава извън Европейския съюз и не е поставен под запрещение, нито изтърпява наказание лишаване от свобода.

2. Право да бъде избиран има и всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 21 години към изборния ден, няма гражданство в държава извън Европейския съюз, не е лишен от правото да бъде избиран в държавата-членка, на която е гражданин, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз и с писмена декларация е заявил желанието си да бъде избиран.

3. Всеки кандидат има право да се кандидатира в изборите само в една държава - членка на Европейския съюз.

4. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)  започва да приема документи за регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции от партии и на независими кандидати на 22 април 2009 г. от 9,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Ал. Батенберг" № 1, вход откъм Ларгото за зала "Св. София". Приемането на документи се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

5. Регистрирането на кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и на независимите кандидати се извършва не по-късно от 19,00 ч. на 15 май 2009 г. (22 дни преди изборния ден).

6. Постъпващите документи се завеждат с пореден номер в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България според реда на постъпването им (Приложение № 36 от изборните книжа).

7. Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля броя на мандатите в Европейския парламент от Република България - 17.

8. Кандидати, издигнати от една партия или коалиция се подреждат в една национална листа. Всеки независим кандидат образува самостоятелна листа.

9. Кандидат може да бъде предложен само от една партия, коалиция или инициативен комитет.

10. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)  извършва проверка дали подаденото предложение и приложенията към него отговарят на изискванията на закона и незабавно изпраща в ГД "ГРАО" подписката, подкрепяща независимия кандидат.

11. Когато кандидат бъде регистриран от повече от една партия, коалиция от партии или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП) констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на това правило.

12. Своето решение ЦИКЕП обявява в тридневен срок от констатацията и уведомява незабавно съответните партии, коалиции и инициативни комитети, които имат право да обжалват това решение по реда на чл. 25, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ - в тридневен срок пред Върховния административен съд.

13. Поредните номера на бюлетините на партии, коалициите от партии и на независимите кандидати се определят от ЦИКЕП чрез жребий между всички регистрирани кандидатски листи на партии, на коалиции от партии и на независими кандидати не по-късно 16.05.2009 г. (21 дни преди изборния ден).

14. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП) изпраща извлечение от регистъра на кандидатските листи за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, които са граждани на държава - членка на Европейския съюз, но не са български граждани, на министъра на външните работи на Република България, който уведомява по дипломатически път съответната държава - членка на ЕС.

15. Проверката на обстоятелствата, обект на декларации по т. 1, буква "г" от раздел ІІ на това решение, се извършва от Министерството на външните работи по искане на ЦИКЕП.

16. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП) извършва проверка дали подадените заявления и приложенията към тях отговарят на изискванията на закона и на това решение.

При констатиране на нередовности ЦИКЕП дава указания за отстраняването им в тридневен срок. Нередовностите се отстраняват  не по-късно от 19,00 ч. на 15.05.2009 г.

Указанията на ЦИКЕП и датата на уведомяването се вписват в графа "Забележки" на регистъра на кандидатските листи.

Лицето (лицата), подаващи документите, удостоверява с подписа си, че е уведомено за дадените указания.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването се извършва на заявените адрес, телефон или факс и това обстоятелство се отразява в графа "Забележки".

17. За регистрацията на всяка отделна листа ЦИКЕП взема отделно решение. Решението, включително отказът от регистрация се вписва в регистъра на кандидатите (Приложение № 36 от изборните книжа).

18. При отказ от регистрация или обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или на коалиция от партии, партията или коалицията може не по-късно от седем дни преди изборния ден - до 30 май 2009 г. включително, да предложи за регистрация друг кандидат.

Решението за регистрация или за отказ от регистрация може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му.

Когато някой от кандидатите в регистрирани листи на партии или коалиции от партии почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи нов кандидат при условията на първото изречение.

19. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България издава удостоверение за извършените регистрации на кандидатските листи и на независимите кандидати. (приложения № 37 и 38 от изборните книжа).

20. Документите по това решение, които са издадени на чужд език, се представят заедно с легализиран превод на български език.

21. След приключване на регистрацията на кандидатите ЦИКЕП провежда жребий за определяне на поредните номера на изборните бюлетини в присъствие на: представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, регистрирани кандидати и представители на медиите. Редът за жребия се определя от ЦИКЕП с отделно решение.

ІІ. Регистриране на кандидатски листи на партии и на коалиции от партии

1. Регистрирането на кандидатски листи на партии и коалиции от партии за участие в изборите за членове на Европейския парламент се извършва от ЦИКЕП в отделен регистър след представянето на следните документи:

а) предложение на централното ръководство на партията и коалицията от партии (приложения № 27 и № 28 от изборните книжа);

б) заявление от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги партия, коалиция от партии (приложения № 31 и 32 от изборните книжа);

в) декларация по образец от кандидатите, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз (Приложение № 34 от изборните книжа);

г) кандидатът, гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, декларира писмено: гражданството и адреса на пребиваване в Република България; че не се е кандидатирал за същите избори за Европейски парламент през 2009 г. в друга държава - членка на Европейския съюз; избирателния си район в държавата -членка на ЕС, на която е гражданин, в чийто избирателен списък последно е било вписано името му; номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него; данните от личната карта или паспорта (Приложение № 35 от изборните книжа).

Кандидатът - гражданин на държава -  членка на Европейския съюз, представя удостоверение от компетентните органи на държавата -членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно такова обстоятелство.

2. Кандидатските листи на партиите и коалициите от партии се предлагат за регистриране от техните централни ръководства чрез лицата, които ги представляват или от упълномощени от тях лица.

3. Коалициите участват с обща кандидатска листа. Участващите в тях партии не могат да участват със самостоятелни листи.

4. Проверката на обстоятелствата, обект на декларации по т. 1, буква "г" от това решение, се извършва от Министерството на външните работи по искане на ЦИКЕП.

 

ІІІ. Регистрация на независим кандидат за член на Европейския парламент

1. Независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България се регистрира, когато кандидатурата му е подкрепена от 10 000 избиратели.

2. Независим кандидат не може да бъде включен в листите на партии и коалиции от партии.

3. Всеки избирател може да участва само в една подписка.

4. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет.

Членът на инициативния комитет отговаря за верността на положените пред него подписи по реда на Наказателния кодекс.

5. За извършване на регистрацията инициативният комитет представя в ЦИКЕП:

а) предложение до ЦИКЕП за регистриране на кандидата, подписано от всички членове на инициативния комитет (Приложение № 29 от изборните книжа). В предложението се вписват трите имена и ЕГН на членовете на инициативния комитет, трите имена, ЕГН и постоянен адрес на кандидата по документ за самоличност;

б) заявление от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет (Приложение № 33 от изборните книжа);

в) декларация по образец от кандидата, че няма гражданство в държава извън Европейския съюз и е живял постоянно най-малко през последните две години в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз (Приложение № 34 от изборните книжа);

г) кандидатът, гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, декларира писмено: гражданството и адреса на пребиваване в Република България, че не се е кандидатирал за същите изборите за Европейски парламент през 2009 г. в друга държава - членка на Европейския съюз; избирателния си район в държавата - членка, на която е гражданин, в чийто избирателен списък последно е било вписано името му; номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него; данните от личната карта или паспорта. Кандидатът - гражданин на държава - членка на Европейския съюз, представя удостоверение от компетентните органи на държавата -членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно такова обстоятелство (Приложение № 35 от изборните книжа).

д) към предложението се прилага списък в оригинал, който включва:

- за избирателите български граждани - собствено, бащино и фамилно име, ЕГН и подпис;

- за гражданите на държавите - членки на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България - имената, номерата на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрацията, посочена в него, и адреса на пребиваване в Република България (Приложение № 30 от изборните книжа);

е) банков документ за внесен безлихвен депозит в размер 15 000 лв. по набирателна банкова сметка на БНБ.

6. Банковият депозит се внася до 15 май 2009 г. (петък), включително. Депозитите се внасят в БНБ всеки работен ден.

7. След приемане на подписката ЦИКЕП възлага незабавно на ГД "ГРАО" проверка за съответствието на списъците с изискванията на чл. 50, ал. 1 и 3, изр. последно от ЗИЧЕПРБ.

8. Подписката се предава на ЦИКЕП не по-късно 19,00 ч. на 15 май 2009 г. (22 дни преди изборния ден). Предаването на подписката може да се извърши в деня на регистрация на инициативния комитет.

9. В случай че ЦИКЕП установи, че независим кандидат не се подкрепя от необходимия брой избиратели, анулира регистрацията му с решение, което незабавно съобщава на инициативния комитет. Решението на ЦИКЕП подлежи на обжалване пред ВАС в тридневен срок от съобщаването му.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕМ/ЛТ

Всички решения