Начало » Решения » Решение ЕП-№ 109/10.05.2009

Решение № ЕП-109/10.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-109
София, 10.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление от политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", подписано от представляващия партията Симеон Борисов Сакскобургготски -председател на партията, заведено под № 7 на 9.05.2009 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени: пълномощно от представляващия партията на Минчо Викторов Спасов за регистрация в ЦИКЕП, заверено копие от решението за първоначална регистрация на партията от 22.05.2002 г. по гр.д. № 3631/2002 г. на Софийски градски съд, Фирмено отделение, 8 състав, удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 9.04.2009 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 3631/2002 г., удостоверение, изх. № 48-00-058 от 13.04.2009 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за 2006, 2007 и 2008 г., образец от подписа на представляващия партията, образец от печата на партията, банков документ от 22.04.2009 г. за внесен безлихвен изборен депозит в размер 50 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 42 533 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение № ЕП-10 от 7.04.2009 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 53, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

КН/ЛТ

 

 

Всички решения