Начало » Решения » Решение ЕП-№ 105/08.05.2009

Решение № ЕП-105/08.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-105
София, 08.05.2009

ОТНОСНО: регистрация на Сдружение „КОРЕКТИВИ” за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление вх.№ 176 от 8 май 2009 г. от председателя на УС на Сдружение „КОРЕКТИВИ" - юридическо лице с нестопанска цел за регистрация с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени нотариално заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на сдружението от 22.04.2009 г. по фирмено дело № 294/2008 г. на Софийски градски съд; заверено копие от решение №1 от 22.04.2008 г. на СГС по фирмено дело № 294/ 2008 г. за вписване на сдружението в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;  заверено копие на  устава на сдружението; кратко описание на опита на сдружението в наблюдение на избори и проект за наблюдение.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 90, чл. 101, чл. 103, ал. 7, чл. 112, ал. 7, § 1, т. 7 от Закона за избиране на членове на Европейския  парламент  от  Република  България и  Решение    № ЕП-22 от 8 април 2009 г. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

 

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА Сдружение „КОРЕКТИВИ" за участие с наблюдатели в изборите за  членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Не по-късно от 27 май 2009 г. Сдружение „КОРЕКТИВИ" да представи списък с упълномощените от тях наблюдатели, който да съдържа:

- за български граждани- трите имена и ЕГН;

- за гражданите на други държави - членки на Европейския съюз - имената и номер и дата на удостоверението за пребиваване.

Списъкът се представя  на хартиен и  технически носител.

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

КН/ЛТ

Всички решения