Начало » Информация » Хронограма

Хронограма

ХРОНОГРАМА

на изборния процес за избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

7 юни 2009 г.

Основни процедури, събития и действия Основание (ЗИЧЕПРБ)* Време
(дни) спрямо изборния ден
Срок до дата
1. Изборите се насрочват от президента на Републиката Чл. 7, ал.3 60 дни 7 април
2. Президентът назначава ЦИКЕП след консултации с парламентарно представените партии и коалиции Чл.12, ал.1 във връзка с чл.7, ал.3 60 дни 7 април
3. Президентът утвърждава образци на изборните книжа и ги обнародва в ДВ Чл. 7, ал.4 Чл. 80, ал.1 55 дни 12 април
4. ЦИКЕП приема и обнародва в ДВ методика за определяне на резултатите от гласуването Чл. 25, ал.1, т.16 55 дни 12 април
5. ГД "ИН" предоставя на ГД "ГРАО" данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода. Чл. 31, ал.3 55 дни 12 април
6. Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината Чл. 45, ал.2 55 дни 12 април
7. ЦИКЕП определя условията и реда за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на резултатите от изборите Чл. 25, ал.1, т.17 54 дни 13 април
8. Кметовете на общини изпращат в ГД "ГРАО" списък с адресите на избирателните секции Чл. 45, ал.4 53 дни 14 април
9. Областните управители правят предложения за назначаване на членове на РИК Когато областният управител не е направил предложение в срока, той изпраща незабавно протоколите за консултациите заедно с постъпилите писмени предложения и възражения в ЦИКЕП Чл. 13, ал.2 и 3 50 дни 17 април
10. ЦИКЕП определя организацията за гласуване на българските граждани извън Република България Чл. 25, ал.1, т.4 50 дни 17 април
11. ЦИКЕП назначава РИК по предложение на областните управители Чл. 13, ал.1 45 дни 22 април
12. Кметовете на общини уведомяват РИК след назначаването й за адресите на избирателните секции Чл. 45, ал.4 Не по-късно от 23 април
13. Част І на избирателните списъци (българските граждани) се обявава от общинските администрации Чл. 32, ал.1 40 дни 27 април
14. Гражданин на държава-членка на ЕС, който отговаря на условията на закона и желае да бъде вписан в избирателния списък, представя писмена декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България Чл. 30 40 дни 27 април
15. ЦИКЕП възлага чрез конкурс компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите Чл. 25, ал.1, т.18 30 април
16. ЦИКЕП определя реда за проверка на списъците с имената, ЕГН и подписите на избирателите (подписките), подкрепящи регистрацията на партиите, коалициите и независимите кандидати и възлага изпълнението на ГД „ГРАО" в МРРБ Чл. 25, ал.1, т.11 и т.27 30 април
17. ЦИКЕП определя условията и реда за участие на наблюдатели от и извън страната в изборите и ги снабдява със съответен документ Чл. 25, ал.1 т.13 30 април
18. ЦИКЕП утвърждава техническия образец на бюлетината и определя съвместно с МС реда и условията за отпечатване на бюлетините Чл. 25, ал.1, т.10 33 дни 4 май
19. Печатните издания и частните радио- и телевизионни оператори обявяват тарифи за услугите Чл. 62, ал.1 31 дни 6 май
20. Собствениците на радио- и телевизионни оператори, извън националните обявяват условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания. Информацията се предоставя на ЦИКЕП и на РИК Чл. 72, ал.3 31 дни 6 май
21. МС приема Тарифа за заплащане на диспутите, клиповете и предизборните хроники по БНТ и БНР и техните регионални центрове Чл. 73 31 дни 6 май
22. Кметовете на общини правят предложения до РИК за назначаване на членове на СИК Когато кметът не е направил предложение в срока, той изпраща незабавно протоколите за консултациите заедно с постъпилите писмени предложения и възражения в РИК Чл. 15, ал.2 и 3 30 дни 7 май
23. Общинските администрации изпращат копие от част ІІ на избирателните списъци (избирателите от държави-членки на ЕС) на министъра на външните работи Чл. 29, ал.6 30 дни 7 май
24. Политическите партии и коалициите представят заявление за регистрация в ЦИКЕП Чл. 53, ал.1 25 дни 12 май
25. РИК назначават СИК по предложение на кметовете на общини Когато РИК не назначи СИК в срока, тя незабавно изпраща цялата документация в ЦИКЕП, която назначава СИК Чл. 15, ал.1 и 4 25 дни 12 май
26. Част ІІ на избирателните списъци (избиратели от държавите-членки на ЕС) се обявява от общинските администрации Чл. 32, ал.2 25 дни 12 май
27. Предаване на ЦИКЕП на подписка за издигане на независим кандидат Чл. 50, ал.6 22 дни 15 май
28. ЦИКЕП регистрира кандидатските листи Чл. 54, ал.2 22 дни 15 май
29. Екипите, формите и темите на диспутите се определят съвместно от генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети. Условията се одобряват от ЦИКЕП Чл. 66, ал.4 22 дни 15 май
30. Редът на представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания се определят от ЦИКЕП чрез жребий Чл. 68 22 дни 15 май
31. РИК по жребий определя реда за участие в регионалните радио-и телевизионни центрове Чл. 71, ал.3 22 дни 15 май
32. Искане на ЦИКЕП за проверка на обстоятелствата по чл. 5, ал.1 и 2 от МВнР Чл. 54, ал.5 16 май
33. ЦИКЕП определя чрез жребий номерата на бюлетините Чл. 25, ал.1, т.19 чл. 54, ал.3 24 дни 13 май
34. Партиите, коалициите и инициативните комитети представят в Сметната палата банковите сметки за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания Чл. 77 5 дни след регистрацията в ЦИКЕП
35. Започва предизборната кампания Чл.60 и чл. 66, ал.1 21 дни 17 май
36. Българските граждани, които желаят да гласуват в дипломатическите и консулските представителства го заявяват в писмена форма Чл. 46, ал.9 20 дни 17 май
37. ЦИКЕП определя условията и реда за извършване на социологическите проучвания в изборния ден Чл. 25, ал.1, т.21 20 дни 17 май
38. ГД „ИН" предоставя на ГД „ГРАО" данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода Чл. 31, ал.3 15 дни 22 май
39. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства изпращат информация до МВнР за заявилите желание да гласуват в чужбина, а МВнР ги изпраща на ГД „ГРАО" Чл. 46, ал.10 15 дни 22 май
40. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес Чл. 40, ал.1 14 дни 23 май
41. Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място Чл. 39, ал.2 14 дни 23 май
42. Общинските администрации по настоящ адрес предават информация за подадените искания по чл. 40, ал.1 (искане за гласуване по настоящ адрес) на ГД "ГРАО" Чл. 40, ал.2 12 дни 25 май
43. Общинските администрации предават на ГД "ГРАО" информация за издадените удостоверения за гласуване на друго място Чл. 39, ал.3 12 дни 25 май
44. Общинските администрации и кметствата представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място Чл. 39, ал.9 7 дни 30 май
45. РИК оповестява мерките, позволяващи на хората с увреждания да гласуват Чл. 83, ал.4 7 дни 30 май
46. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция или когато кандидатът почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи за регистриране друг кандидат Чл. 55, ал.2 и 3 7 дни 30 май
47. Всеки избирател може да поиска отстраняване на грешки и непълноти в избирателния списък. Кметът на общината или района, или на кметството разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася по него Чл. 35, ал.2 7 дни 30 май
48. Разрешения за провеждане на социологически проучвания в изборния ден се издават от ЦИКЕП Чл. 65, ал.4 7 дни 30 май
49. Край на предизборната кампания Чл. 60 Чл. 65, ал.1 6 юни в 24.00 часа
50. СИК и капитаните на плавателните съдове под българско знаме, които напускат страната до 19 ч. в деня преди изборите получават изборните книжа и материали Чл. 47 и чл. 82 19.00 ч. на 6 юни
51. Изборен ден 7 юни
52. ЦИКЕП обявява края на изборния ден не по-късно от 21.00 часа Чл. 25, ал.1, т.22 21.00 часа в деня на изборите 21.00 ч на 7 юни
53. СИК изготвя протокол за резултата от гласуването и го предава на РИК СИК предава изборните книжа и материали на общинската администрация Чл. 27, ал.1, т.5 и т.6 До 24 часа след приключване на гласуването
54. РИК предава документите на ЦИКЕП Чл. 114, ал.1 + 48 часа след получаване на последния секционен протокол
55. ЦИКЕП обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите Забележка: Резултатите от гласуването се обявяват след обявяването на приключването на изборния ден във всички държави-членки на ЕС (след 7 юни 2009 г.) Чл. 117, ал.1, т.1 + 3 дни 10 юни
56. ЦИКЕП обявява имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България Чл. 117, ал.1, т.2 + 5 дни 12 юни
57. ЦИКЕП обнародва в ДВ резултатите от изборите незабавно след обявяването им Чл. 25, ал.1, т.24 + 5 дни 12 юни
58. С решение на ЦИКЕП депозитът се възстановява на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от 2 на сто от действителните гласове, както и на инициативните комитети, чиито кандидати са получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове Чл. 52, ал.3 + 10 дни 17 юни
59. Политическите партии, коалициите и инициативните комитети представят отчет пред Сметната палата Чл. 79 + 1 месец 7 юли
60. ЦИКЕП публикува резултатите от изборите по секции за цялата страна и извън страната в специален бюлетин, съдържащ и технически носител Чл. 25, ал.1, т.29 + 40 дни 17 юли

 

*Забележка: ЗИЧЕПРБ - Закон за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ